8/1998

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n, eläinten kuljetuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (491/1996) 45 §:n 1 momentin, 20 päivänä elokuuta 1993 annetun hevostalouslain (796/1993) 3, 8 ja 11 §:n, 20 päivänä elokuuta 1993 annetun kotieläinjalostuslain (794/1993) 4, 7 ja 10 §:n, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 55 §:n sekä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, eläintautilaki osaksi laissa 424/1994, hevostalouslaki osaksi laissa 1208/1994 ja kotieläinjalostuslaki osaksi laissa 1209/1994:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on yhtenäistää eläimiä sekä eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisessa noudatettavat menettelytavat ja varmistaa todistusten luotettavuus.

Päätöstä sovelletaan eläimiä sekä eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamiseen Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa. Päätös ei koske vientitodistuksia silloin, kun kyseessä on vienti Suomesta Euroopan yhteisön ulkopuolelle.

Viranomaisten todistusten antamista koskevia säännöksiä on lisäksi erikseen eläin- ja tuotekohtaisesti annetuissa maa- ja metsätalousministeriön ja sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksissä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) lainsäädännöllä eläntautilakia (55/1980), eläinsuojeluasetusta (491/1996), hevostalouslakia (796/1993), kotieläinjalostuslakia (794/1993), lakia eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta (1195/1996) ja lakia eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta (1192/1996) sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä;

2) virkaeläinlääkärillä läänin- ja kunnaneläinlääkäriä, valtion tarkastuseläinlääkäriä, rajaeläinlääkäriä sekä muuta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämää eläinlääkäriä;

3) viranomaisella virkaeläinlääkäriä tai muuta viranomaista taikka muuta julkista valtaa käyttävää henkilöä, jolle on lainsäädännössä annettu valtuutus viranomaisten todistusten allekirjoittamiseen; sekä

4) todistuksella viranomaisen allekirjoittamaa lainsäädännössä säädettyä asiakirjaa, joka koskee asiakirjassa mainittua eläintä tai eläimistä saatavaa elintarviketta taikka muuta tuotetta.

3 §
Todistuksen antamisen edellytykset

Todistuksen antamisen edellytyksenä on, että viranomaisella on riittävä lainsäädännön tuntemus niiden eläinten, eläimistä saatavien elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden osalta, joista hän antaa todistuksen, ja että hänellä on lainsäädäntöön perustuva valtuutus todistuksen antamiseen. Viranomaisen on myös tiedettävä, mitä tutkimuksia ja tarkastuksia todistuksen antaminen edellyttää.

Viranomainen ei saa antaa todistusta sellaisista eläimistä, eläimistä saatavista elintarvikkeista tai muista tuotteista, joita hän ei ole tarkastanut tai jotka eivät enää ole hänen valvonnassaan, ellei tämän pykälän 3 momentista tai 4 §:n 3 momentista muuta johdu.

Edellä 2 momentissa säädetyn estämättä todistus voidaan kuitenkin antaa muiden todistusten tai luotettavien asiakirjojen perusteella, jos todistuksen antavalla viranomaisella on muut todistukset tai asiakirjat käytössään ennen todistuksen allekirjoittamista.

4 §
Todistuksen sisältö

Viranomainen ei saa allekirjoittaa tyhjiä tai epätäydellisiä todistuksia.

Todistus ei saa sisältää sellaisia tietoja, joista todistuksen antavalla viranomaisella ei ole henkilökohtaista tietoa tai joita hän ei voi tarkistaa, ellei 3 momentista muuta johdu.

Edellä 3 §:n 2 momentissa ja tämän pykälän 2 momentissa säädetyn estämättä virkaeläinlääkäri voi kuitenkin allekirjoittaa todistuksen, jonka sisältämät tiedot:

1) on varmentanut lainsäädännössä tehtävään valtuutettu, todistuksen antavan virkaeläinlääkärin valvonnassa toimiva henkilö edellyttäen, että virkaeläinlääkäri voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden; tai

2) perustuvat lainsäädännön mukaiseen eläintautien valvontajärjestelmään, viranomaisen hyväksymään omavalvontaohjelmaan tai lainsäädännön edellyttämään terveysvalvontaohjelmaan.

5 §
Todistuksen muoto

Todistus on laadittava yhdelle arkille ja se on osoitettava yhdelle vastaanottajalle. Todistukset on numeroitava. Allekirjoituksen ja leiman värin on poikettava todistuksen painoväristä.

6 §
Todistuksen kieli

Todistus on laadittava kielellä, jota todistuksen antava viranomainen ymmärtää ja, jos eläimet tai eläimistä saatavat tuotteet viedään toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, vähintään yhdellä tämän jäsenvaltion virallisista kielistä siten kuin asiasta on Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetty.

7 §
Todistusjäljennösten säilyttäminen

Viranomaisen on säilytettävä jäljennökset antamistaan todistuksista ja 3 § 3 momentissa tarkoitetuista muista todistuksista ja asiakirjoista vähintään kolmen vuoden ajan, jos asiasta ei ole erikseen muuta säädetty.

8 §
Valvonta

Tämän päätöksen noudattamista valvotaan siten kuin asianomaisessa lainsäädännössä on säädetty.

9 §
Seuraamukset yksityisen henkilön virheellisestä menettelystä

Jos luonnollinen henkilö tai yksityinen oikeushenkilö on käyttänyt viranomaisen myöntämää todistusta vilpillisellä tavalla tai muuttanut todistusta, viranomaisen on käytettävissään olevin keinoin pyrittävä varmistumaan, että tekoa ei voida uusia.

Rangaistus 1 momentissa tarkoitetusta teosta säädetään rikoslaissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 96/93/EY; EYVL N:o L 13, 16.1.1997, s. 28

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Risto Holma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.