Säädökset alkuperäisinä: 1997

100/1997
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmiensekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärientarkistamisesta
99/1997
Asetus onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
98/1997
Laki merilain 18 luvun muuttamisesta
97/1997
Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta
96/1997
Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
95/1997
Liikenneministeriön päätös tavarankuljetuksesta takseissa
94/1997
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
93/1997
Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista
92/1997
Asetus moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista jahyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen muutostenvoimaansaattamisesta
91/1997
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
90/1997
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista
89/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriönpäätöksen eräiden määräysten muuttamisesta
88/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
87/1997
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvostonpäätöksen 14 §:n muuttamisesta
86/1997
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 18 §:n muuttamisesta
85/1997
Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi annetun valtioneuvoston päätöksen 21 §:n muuttamisesta
84/1997
Asetus väestötietoasetuksen 2 §:n muuttamisesta
83/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
82/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistärajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
81/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen hakuajoista sekä eläinmäärienilmoittamisesta vuonna 1997
80/1997
Liikenneministeriön päätös teletoimintalain 10 a §:n soveltamisesta kiinteiden televerkkojen tilaajayhteyksiin
79/1997
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriönpäätöksen 1 §:n muuttamisesta
78/1997
Sisäasiainministeriön päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneuvostonpäätöksen 4 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
77/1997
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneuvostonpäätöksen 4 §:n muuttamisesta
76/1997
Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistäilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
75/1997
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa
74/1997
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
73/1997
Valtiovarainministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
72/1997
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:n muuttamisesta
71/1997
Asetus vuonna 1997 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
70/1997
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
69/1997
Asetus oikeusrekisterikeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
68/1997
Asetus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta
67/1997
Asetus kansanterveyden neuvottelukunnasta
66/1997
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
65/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
64/1997
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
63/1997
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
62/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
61/1997
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista
60/1997
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien vuoden 1993 yhteisövero-osuuksista
59/1997
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
58/1997
Laki opintovapaalain 4 §:n muuttamisesta
57/1997
Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
56/1997
Laki työsopimuslain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
55/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistuen hakemisesta ja hakuajasta
54/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaksikäyttötuotteiden vientilisensioinnista
53/1997
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista
52/1997
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1997
51/1997
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.