Säädökset alkuperäisinä: 1997

900/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
899/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
898/1997
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
897/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
896/1997
Työministeriön päätös työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta
895/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista
894/1997
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
893/1997
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
892/1997
Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
891/1997
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
890/1997
Asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
889/1997
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 18 ja 19 §:n muuttamisesta
888/1997
Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
887/1997
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 16 ja 51 §:n muuttamisesta
886/1997
Asetus täydennyspoliisihenkilöstöstä
885/1997
Asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
884/1997
Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
883/1997
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
882/1997
Verohallituksen päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä
881/1997
Valtiovarainministeriön päätös Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlarahoista
880/1997
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1996 ennakonpalautusten maksamisesta
879/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa
878/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
877/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
876/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
875/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 1997/1998 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
874/1997
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 ja 21 §:n muuttamisesta
873/1997
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
872/1997
Asetus turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
871/1997
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen soveltamisesta annetun puolustusministeriön päätöksen muuttamisesta
870/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista
869/1997
Asetus raha-automaattiasetuksen 31 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
868/1997
Asetus elintarvikevirastosta annetun asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
867/1997
Asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta
866/1997
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
865/1997
Asetus kuluttajavirastosta annetun asetuksen 16 ja 17 §:n muuttamisesta
864/1997
Asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
863/1997
Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta
862/1997
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen
861/1997
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista
860/1997
Asetus kunnallisverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
859/1997
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
858/1997
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
857/1997
Laki väestötietolain muuttamisesta
856/1997
Verohallituksen päätös verovuoden 1996 verotuksen päättymisestä
855/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
854/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a §:ssä tarkoitettuja pakoteasetuksia rikottaessa sovellettavista rangaistussäännöksistä
853/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten lohen pyynnin keskeyttämisestä Liettuan vesialueella
852/1997
Valtioneuvoston päätös asumisoikeuden haltijoiden valinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
851/1997
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.