Säädökset alkuperäisinä: 1997

950/1997
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn ensimmäisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
949/1997
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä sotien seurauksena menehtyneiden muiston vaalimisessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
948/1997
Laki vesilain muuttamisesta
947/1997
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta
946/1997
Laki Pelastusopistosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
945/1997
Asetus ammatillisen koulutuksen yleisistä toimikunnista ja koulutustoimikunnista
944/1997
Asetus museovirastosta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
943/1997
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
942/1997
Laki merityöaikalain muuttamisesta
941/1997
Laki asuntokauppalain muuttamisesta
940/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
939/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
938/1997
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
937/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
936/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
935/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
934/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista
933/1997
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
932/1997
Puolustusministeriön päätös puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
931/1997
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä
930/1997
Asetus Liettuan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
929/1997
Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta
928/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä ministeriön päätöksestä
927/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
926/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
925/1997
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
924/1997
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
923/1997
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen 3 b §:n muuttamisesta
922/1997
Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen muuttamisesta
921/1997
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
920/1997
Laki opintotukilain muuttamisesta
919/1997
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja toimivaltaisesta verotuksen oikaisulautakunnasta
918/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä
917/1997
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998
916/1997
Asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
915/1997
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
914/1997
Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta
913/1997
Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
912/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1997
911/1997
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
910/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
909/1997
Valtioneuvoston päätös alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista
908/1997
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 18 §:n muuttamisesta
907/1997
Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin muuttamisesta
906/1997
Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
905/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
904/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista
903/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
902/1997
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
901/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.