Säädökset alkuperäisinä: 1997

1400/1997
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta vuodelta 1997
1399/1997
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1398/1997
Asetus eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 28 ja 48 §:n muuttamisesta
1397/1997
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1396/1997
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta
1395/1997
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta
1394/1997
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain kumoamisesta
1393/1997
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä
1392/1997
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1391/1997
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn öljyn varmuusvarastointia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1390/1997
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1389/1997
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1388/1997
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1387/1997
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1386/1997
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1385/1997
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 16 §:n muuttamisesta
1384/1997
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1383/1997
Laki tuloverolain muuttamisesta
1382/1997
Laki tullilaitoksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
1381/1997
Laki arvonlisäverolain 197 ja 198 §:n muuttamisesta
1380/1997
Laki autoverolain muuttamisesta
1379/1997
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1378/1997
Laki tullilain muuttamisesta
1377/1997
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen markkinariskien kattamiseksi vaadittavasta omien varojen määrästä annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
1376/1997
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1375/1997
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta
1374/1997
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1373/1997
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1372/1997
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1371/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1370/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1369/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös aluskohtaisista erityisistä kalastusluvista
1368/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
1367/1997
Valtioneuvoston päätös petoeläinvahinkojen korvaamisesta
1366/1997
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1365/1997
Asetus pohjoisten kuntien kalastusaluelautakunnasta
1364/1997
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
1363/1997
Työllisyysasetus
1362/1997
Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1361/1997
Asetus työmarkkinatuesta
1360/1997
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1359/1997
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1358/1997
Asetus työvoimapalveluasetuksen muuttamisesta
1357/1997
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 13 ja 16 §:n muuttamisesta
1356/1997
Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muuttamisesta
1355/1997
Laki työllisyyslain muuttamisesta
1354/1997
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1353/1997
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
1352/1997
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1998 ja 1999 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1351/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.