1411/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös sikojen merkitsemisestä ja luetteloinnista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n, eläinten lääkitsemisestä 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun lain (617/1997) 44 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä viimeksimainittu on osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on mahdollistaa sikojen alkuperän selvittäminen tuotantoketjun eri vaiheissa ja näin parantaa eläintautien leviämisen ehkäisemisen ja sikojen lääkitsemisen valvonnan edellytyksiä.

2 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä annetaan säännökset sikojen merkitsemisestä ja sikojen siirtotietojen tallentamisesta.

Sikojen pitäjien rekisteröinnistä säädetään sikatilarekisteristä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (641/1997).

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) sikojen pitäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka pitää yhtä tai useampaa sikaa tilapäisesti tai pysyvästi, mukaan lukien eläinten kuljettajat, teurastamot ja teurastuspaikat;

2) sialla kotieläimenä pidettävää sikaa mukaan lukien tarhattava villisika, ei kuitenkaan lemmikkinä pidettävää minisikaa;

3) sikatilalla maatilaa, laitosta, rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa yhtä tai useampaa sikaa pidetään, kasvatetaan taikka käsitellään tilapäisesti tai pysyvästi, ei kuitenkaan kuljetusajoneuvoa, teurastamoa tai teurastuspaikkaa;

4) syntymätilalla sitä sikatilaa, jolla sika on syntynyt;

5) merkintätunnuksella sikatilarekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädettyä tatuointitunnusta;

6) yksilöllisellä tunnuksella tunnusta, jonka perusteella saman sikatilan siat voidaan erottaa toisistaan;

7) tuotantoyksikön tunnuksella tunnusta, jonka perusteella saman sikatilan eri tuotantoyksiköt voidaan erottaa toisistaan;

8) teurastamon tatuointitunnuksella tunnusta, jonka teurastamo on antanut tuottajalle ja jonka avulla eri tuottajien siat voidaan erottaa toisistaan teurastamolla; sekä

9) eläinryhmällä pelkästään karjujen, emakkojen, porsaiden tai lihasikojen muodostamaa ryhmää.

2 luku

Sikojen merkitseminen

4 §
Merkitsemisvelvoite

Sikojen pitäjän on huolehdittava, että siat merkitään merkintätunnuksella tässä päätöksessä säädetyllä tavalla. Merkitsemättömiä sikoja ei saa luovuttaa sikatilalta pois kuljetettaviksi.

Eläinten kuljettaja ei saa ottaa kuljetettavaksi eikä teurastamo tai teurastuspaikka teurastettavaksi merkitsemättömiä sikoja.

5 §
Merkintätapa

Merkintätunnus on merkittävä sikaan tatuoinnilla tai erillisellä, maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä korvamerkillä. Kummassakin tapauksessa merkinnässä on käytettävä maa- ja metsätalousministeriön sikatilalle antamaa merkintätunnusta.

Merkintöjen on oltava selkeästi ja ilman kohtuutonta vaivaa luettavissa elävästä siasta koko sen elinajan. Merkintöjen luettavuus on tarkistettava aina ennen sian kuljettamista pois sikatilalta.

6 §
Sikojen merkitseminen syntymätilalla

Siat on merkittävä merkintätunnuksella ennen kuin ne siirretään syntymätilalta pois.

Jos merkintään käytetään tatuointia, se on sijoitettava joko vasempaan korvaan tai vasempaan reiteen. Jos merkintään käytetään erillistä korvamerkkiä, se on sijoitettava vasempaan korvaan.

Jos sika siirretään teurastamoon suoraan syntymätilalta, voidaan sika merkitä 7 §:ssä säädetyllä tavalla.

7 §
Sikojen merkitseminen teurastamoon siirrettäessä

Siat on merkittävä ennen teurastamoon siirtämistä tatuoimalla sikatilan merkintätunnus keskiselän tai kyljen alueelle keskilinjan molemmille puolille. Teurastamoon siirrettävä karju voidaan merkitä tatuoinnin sijaan korvamerkillä silloin kun tatuoinnin onnistuminen on epävarmaa.

8 §
Uudelleen merkintä

Jos sikatilalla aikaisemmin tehty merkintä on vaurioitunut, poistettu, kadonnut tai muusta syystä lukukelvoton merkintä on korvattava uudella ennen kuin sika luovutetaan sikatilalta pois kuljetettavaksi. Uudelleen merkintä on kirjattava 11 §:ssä tarkoitettuun luetteloon.

Uudelleen merkinnässä saadaan käyttää vain sikatilan omaa merkintätunnusta. Jos joku aikaisemmista, toisella sikatilalla tehdyistä merkinnöistä todetaan vaurioituneeksi, poistetuksi, kadonneeksi tai muusta syystä lukukelvottomaksi, on tämä kirjattava 11 §:ssä tarkoitettuun luetteloon.

9 §
Yksilöllisen tunnuksen käyttö

Yksilöllisenä tunnuksena voidaan käyttää tatuointia, loveamista, korvamerkkiä tai muuta tapaa, joka ei heikennä merkintätunnuksen luettavuutta ja säilyvyyttä.

10 §
Tuotantoyksikön tunnuksen käyttö

Jos sikatilalla pidetään sikoja useammassa kuin yhdessä erillisessä tuotantoyksikössä, voidaan eri tuotantoyksiköiden eläimet merkitä tuotantoyksikön tunnuksella. Jos tuotantoyksikön tunnusta käytetään, siat on merkittävä sen mukaan missä tuotantoyksikössä ne ovat syntyneet.

Tuotantoyksikön tunnuksena voidaan käyttää loveamista, tatuointia, korvamerkkiä tai muuta tapaa, joka ei heikennä sikatilan merkintätunnuksen luettavuutta ja säilyvyyttä.

3 luku

Eläinten siirtojen tallentaminen

11 §
Sikatilan luettelonpitovelvollisuus

Sikatilalla on pidettävä luetteloa siellä olevista sioista. Luetteloon on viipymättä merkittävä seuraavat tapahtumat päivämäärineen:

1) sikojen syntymät;

2) sikojen kuolemat;

3) sikojen tuominen tilalle, tuotujen sikojen lukumäärät, merkinnät, eläinten lähtöpaikan tai välittäjän yhteystiedot (nimi, puhelin, kunta, osoite, merkintätunnus) ja edellisen sikatilan yhteystiedot (nimi, puhelin, kunta, osoite, merkintätunnus);

4) sikojen luovuttaminen tilalta, luovutettujen sikojen lukumäärät, merkinnät ja eläinten määräpaikan tai välittäjän yhteystiedot (nimi, puhelin, kunta, osoite, merkintätunnus);

5) kadonneen, vahingoittuneen, poistetun tai muuten lukukelvottoman merkin korvaaminen; ja

6) aikaisemmalla tilalla tehdyn merkinnän katoaminen, vahingoittuminen, poistaminen tai muuttuminen muusta syystä lukukelvottomaksi.

Lisäksi luettelosta on käytävä selvästi ilmi jokaisen 1 momentissa tarkoitetun tapahtuman jälkeinen sikojen kokonaislukumäärä ja eri eläinryhmiin kuuluvien sikojen lukumäärä.

12 §
Eläinten kuljettajien luettelonpitovelvollisuus

Eläinten kuljettajan on pidettävä luetteloa kuljettamistaan sioista siten, että luettelosta käy ilmi sikoja luovuttavien ja vastaanottavien sikatilojen merkintätunnukset ja kuljetettujen sikojen lukumäärä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa voidaan pitää täydentämällä eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen (491/1996) 27 §:ssä säädetty asiakirja merkintätunnuksia koskevilla tiedoilla.

13 §
Teurastamoiden ja teurastuspaikkojen luettelonpitovelvollisuus

Teurastamon ja teurastuspaikan on pidettävä luetteloa vastaanottamistaan sioista. Luetteloon on merkittävä seuraavat tiedot:

1) sikojen vastaanottopäivä;

2) sikojen lukumäärät; sekä

3) myyjän merkintätunnus ja yhteystiedot (nimi, puhelin, kunta ja osoite).

14 §
Luetteloiden tietojen säilyttäminen

Edellä 11―13 §:ssä tarkoitettujen luetteloiden tietoja on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan merkintöjen tekemisestä. Luettelot on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaisille. Luetteloiden tietojen on oltava sellaisessa muodossa, että valvontaviranomainen voi tarkastaa ne ilman kohtuutonta vaivaa.

15 §
Käytettyjen merkkien hävittäminen

Sikojen pitäjien on huolehdittava hallussaan olevien irronneiden tai irrotettujen korvamerkkien hävittämisestä. Teurastamojen ja teurastuspaikkojen on huolehdittava teurastettujen eläinten korvamerkkien hävittämisestä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset merkkien hävittämistavasta.

4 luku

Erinäiset säännökset

16 §
Valvontaviranomaiset

Tämän päätöksen noudattamisen valvontaa johtaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto.

Tämän päätöksen noudattamista valvovat läänineläinlääkäri läänin alueella, kunnaneläinlääkäri virka-alueellaan sekä työvoima- ja elinkeinokeskus toimialueellaan.

17 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

18 §
Siirtymäsäännökset

Tämän päätöksen 11―13 §:ssä säädettyjen luetteloiden pitäminen on aloitettava 1 päivänä tammikuuta 1998 ja 31 päivän maaliskuuta 1998 jälkeen siat on merkittävä tässä päätöksessä säädetyllä tavalla.

Teurastamoon lähetettävät siat voidaan kuitenkin merkitä teurastamon tatuointitunnuksella ennen 1 päivää heinäkuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 92/102/EY; EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 32

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Juha Junttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.