1396/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden tutkimuskeskuksesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1395/1997) 3 ja 6 §:n nojalla:

1 §
Organisaatio ja henkilöstö

Maatalouden tutkimuskeskuksessa voi olla tutkimusyksikköjä sekä muita toimintayksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Työjärjestyksessä määrätään myös muutoin tutkimuskeskuksen sisäisestä organisaatiosta.

Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Tutkimuskeskuksen päällikkönä on ylijohtaja.

Tutkimuskeskuksessa voi olla tutkimusjohtajan, professorin, tutkimusprofessorin, hallintojohtajan ja toimintayksikön johtajan virkoja sekä muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Tutkimusjohtajan, tutkimusprofessorin ja tutkimusyksikön johtajan virkaan voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Ylijohtajalla, tutkimusjohtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla on professorin arvonimi.

2 §
Johtokunta

Asianomainen ministeriö määrää johtokuntaan enintään seitsemän maataloutta ja elinkeinoelämää tuntevaa jäsentä, joista ministeriö määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi johtokuntaan kuuluu tutkimuskeskuksen ylijohtaja ja yksi henkilöstön edustaja. Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §
Neuvottelukunnat

Toimintayksiköiden ja niiden sidosryhmien yhteistoiminnan tueksi johtokunta voi asettaa määräaikaisia neuvottelukuntia, joihin se kutsuu puheenjohtajan ja asianomaisen alan asiantuntijoita.

4 §
Asioiden ratkaiseminen

Tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, ylijohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä ja taloussäännössä määrätään, muu virkamies.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

5 §
Johtokunnan päätösvaltaan kuuluvat asiat

Johtokunta päättää:

1) tutkimuskeskuksen toimintalinjoista ja tavoitteista maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden puitteissa, erityisesti strategisen tutkimuksen tavoitteenasettelusta ja tutkimuskeskuksen saaman budjettirahoituksen suuntaamisesta;

2) tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta talousarvioehdotuksineen, vuotuisesta toimintasuunnitelmasta sekä toimintakertomuksen hyväksymisestä;

3) työjärjestyksestä;

4) toimintayksiköiden neuvottelukuntien asettamisesta sekä niiden tehtävistä; sekä

5) muista tutkimuskeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

6 §
Ylijohtajan tehtävät

Ylijohtaja johtaa, valvoo ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tutkimuskeskukselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Ylijohtaja ratkaisee tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä ja taloussäännössä ole siirretty muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena tutkimuskeskuksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla, tutkimusjohtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus ja riittävä vieraiden kielten taito;

2) professorilla ja tutkimusprofessorilla tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys tutkimusalan tutkimustoimintaan, johtamistaito ja riittävä vieraiden kielten taito;

3) hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys organisaation johtamiseen ja kehittämiseen, käytännössä osoitettu johtamistaito ja riittävä vieraiden kielten taito; sekä

4) muun toimintayksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys yksikön toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja tehtävien vaatima vieraiden kielten taito.

8 §
Tehtävien täyttäminen

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Tutkimusjohtajan, professorin, tutkimusprofessorin, toimintayksikön johtajan ja hallintojohtajan nimittää johtokunta ylijohtajan esityksestä.

Tutkimusprofessorin virka voidaan täyttää myös kutsumismenettelyllä.

Muun kuin edellä mainitun virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa palvelukseen ylijohtaja tai muu tutkimuskeskuksen toimihenkilö siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

9 §
Virkavapaus

Virkavapauden myöntää:

1) ylijohtajalle enintään vuodeksi maa- ja metsätalousministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto;

2) tutkimusjohtajalle, professorille, tutkimusprofessorille, toimintayksikön johtajalle ja hallintojohtajalle enintään vuodeksi ylijohtaja ja yli vuodeksi johtokunta; sekä

3) muille virkamiehille ylijohtaja tai muu työjärjestyksessä tehtävään määrätty virkamies.

Sellaisen virkavapauden myöntämisestä, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, määrätään työjärjestyksessä.

10 §
Sijaisuudet

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää virkavapauden myöntäjä.

11 §
Valtion edustaminen

Tutkimuskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuskeskukselle kuuluvissa asioissa, jollei muualla toisin säädetä.

12 §
Salassapitovelvollisuus

Tutkimuskeskuksen palveluksessa oleva henkilö ei saa toimeksiantajan luvatta ilmaista sivulliselle, mitä hän toimeksiannon yhteydessä tai muutoin on saanut tietoonsa liike- tai ammattisalaisuudesta tai muusta salassa pidettävästä asiasta.

13 §
Ulkopuoliset tutkijat ja harjoittelijat

Tutkimuskeskukseen voidaan ottaa määrä- ajaksi ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä ja saavat siinä käyttää tutkimuskeskuksen tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia.

14 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset tutkimuskeskuksen organisaatiosta, ylijohtajan sijaisen määräämisestä, toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja tutkimuskeskuksen toiminnan muusta järjestelystä.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.