1393/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 10 §:n 1, 4 ja 5 momentin sekä 11, 18, 37 ja 45 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Teleyritysten televerkkojen ja telepalveluiden yhteenliittämiseen sovelletaan, mitä tässä päätöksessä säädetään. Suomi jakautuu telealueisiin sen mukaan kuin tässä päätöksessä säädetään.

Tätä päätöstä sovelletaan myös verkkoihin ja palveluihin, joita käytetään yleisessä televerkostossa tai jotka on liitetty siihen, vaikka niissä harjoitettu toiminta ei edellytä telemarkkinalain 6 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai 7 §:ssä tarkoitettua toimilupaa.

Välitystä voi olla sekä televerkkoyrityksellä että telepalveluyrityksellä. Televerkkoyrityksen välityslaitteet suorittavat verkossa peruskytkentää viestien ohjaamiseksi televerkossa.

Tätä päätöstä ei sovelleta ohjelmansiirtoverkkoihin eikä niiden yhteenliittämiseen muihin televerkkoihin, jollei ohjelmansiirtoverkkoja käytetä myös muuhun televiestintään kuin ohjelmansiirtoon.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) yhteenliittämisellä teleyritysten toimintojen fyysistä ja loogista yhdistämistä sen varmistamiseksi, että käyttäjät voivat harjoittaa televiestintää ja päästä toisen teleyrityksen palveluihin;

2) telealueilla tähän päätökseen liitetyn karttalehden mukaisia alueita;

3) paikallistelepalvelulla telepalvelua, jossa välitetään televiestintää samalla telealueella kiinteästi sijaitsevien liittymien välillä tai osana muuta telepalvelua;

4) kaukotelepalvelulla telepalvelua, jossa välitetään televiestintää eri telealueilla kiinteästi sijaitsevien liittymien välillä tai osana muuta telepalvelua;

5) tilaajanumerolla liittymän yksilöimiseksi käyttäjälle osoitettua numeroa tai muuta tunnusta, jota käytetään televiestinnässä;

6) tunnuksella teleyritykselle sen yksilöimiseksi osoitettua numero- tai muuta tunnusta, jota käytetään televiestinnässä;

7) matkaviestinpalvelulla telepalvelua, johon liitetty päätelaite voi liikkua verkon alueella yhteyden aikana tukiasemalta toiselle;

8) kansainvälisellä telepalvelulla telepalvelua, jonka välityksellä voidaan harjoittaa televiestintää Suomessa olevien telepalvelujen ja ulkomaisten televerkkojen ja telepalvelujen välillä, kansainväliseksi telepalveluksi ei lasketa telepalvelua, jonka kytkentä sellaisenaan palaa takaisin Suomeen;

9) ohjelmansiirtoverkolla televerkkoa, jota käytetään pääsiassa ohjelmien siirtämiseen;

10) liittymäsopimuksella teleyrityksen ja käyttäjän välistä sopimusta liittymän ja soveltuvin osin telepalvelun toimittamisesta ja käytöstä;

11) jäännösviestinnällä kaukotelepalvelua tai kansainvälistä telepalvelua, jossa palvelua tarjoavaa teleyritystä ei ole yksilöity;

12) yhteenliittämismaksuilla telemarkkinalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuja, sekä

13) ensisijaisvalinnalla käyttäjän tilaamaa toiminnetta ilman tunnusta valitun kutsun ohjaamisesta.

Televerkolla, yleisellä televerkolla, telepalvelulla, televerkkoyrityksellä, telepalveluyrityksellä, ministeriöllä, liittymällä, yhteenliittämisellä ja huomattavalla markkinavoimalla tarkoitetaan, mitä telemarkkinalain (396/1997) 4 §:ssä säädetään.

3 §
Teleyrityksen oikeudet

Teleyrityksellä on oikeus saada käyttöönsä harjoittamassaan toiminnassa välttämättömät tunnukset ja tilaajanumerot, jotka Telehallintokeskus osoittaa. Tilaajayhteyden vuokrannut teleyritys saa käyttää edelleen yhteydellä aikaisemmin käytettyä tilaajanumeroa sen mukaisesti kuin numeroiden siirrettävyydestä erikseen säädetään ja määrätään.

4 §
Numerointi

Telehallintokeskus hallitsee ja hakemuksesta jakaa televerkkojen ja telepalveluiden numeroita ja osoitteita avoimesti, tasapuolisesti ja ketään syrjimättä sekä julkaisee ja pitää yllä televerkkojen numero- ja osoitesuunnitelmia. Telehallintokeskuksen on huolehdittava, että numeroita ja osoitteita koskevat hakemukset käsitellään viivytyksettä.

Sähköpostiosoitteiden numerointiin tätä päätöstä sovelletaan niin kuin Telehallintokeskus määrää.

Televiestinnän palvelunumerointi on järjestettävä niin, että yleinen hätänumero on 112 ja poliisin hätänumero 10022 koko maassa. Yleisestä hätänumerosta tulee olla pääsy kaikkiin Telehallintokeskuksen määräämiin hätäpalveluihin.

Muiden palvelunumerojen käyttö on järjestettävä Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla.

Numeron siirrettävyys on järjestettävä Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla. Siirrettävyydestä perittävissä maksuissa on noudatettava, mitä 16 §:n 2 momentissa säädetään.

5 §
Telepalveluyrityksen laitteiden liittäminen yleiseen televerkkoon

Telepalveluyrityksen välitys- ja muut laitteet liitetään televerkkoyrityksen yleiseen televerkkoon Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla. Telehallintokeskus määrää telepalveluyrityksen käyttöön tulevat yleisen televerkon rajapintojen ominaisuudet.

Televerkkoyrityksen tulee tarjota telepalveluyrityksille mahdollisuus itse avata, hallita ja sulkea käyttäjänsä teleyhteys matkaviestinnässä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yhteenliittäminen voidaan tehdä, kun telepalveluyritys on osoittanut Telehallintokeskukselle, että teleyritys täyttää 26 §:ssä tarkoitetut vaatimukset.

6 §
Telepalvelujen yhteentoimivuus

Teleyritysten järjestelmät liitetään toisiinsa televerkon avulla siten, että telepalvelut ovat yleisesti käytettävissä ottaen huomioon, mitä 10 §:ssä säädetään.

Telehallintokeskus määrää ne telepalvelut, joiden yhteentoimivuus tulee taata.

Edellä 1 momentissa mainittu yhteenliittäminen voidaan tehdä, kun

1) liitettävät järjestelmät täyttävät Suomessa voimassa olevat tekniset määräykset, ja

2) teleyritysten käytössä olevat erikseen määritellyt telepalvelut ovat yhteensopivat.

7 §
Laitteiden irtikytkeminen

Jos telepalveluyrityksen toiminnan osoitetaan aiheuttavan välitöntä, vakavaa vaaraa tai häiriötä muulle televiestinnälle yleisessä televerkostossa, televerkkoyrityksellä on oikeus kytkeä telepalveluyrityksen laitteet irti yleisestä televerkostaan, jollei vaaraa voida torjua tai häiriötä lopettaa muulla tavalla. Televerkkoyrityksen on heti ilmoitettava irti kytkemisestä Telehallintokeskukselle, joka päättää telemarkkinalain nojalla asian vaatimista toimenpiteistä. Vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä telemarkkinalain 47 §:ssä säädetään.

8 §
Televerkkojen yhteenliittäminen

Televerkkoyritysten yleiset televerkot on liitettävä yhteen telemarkkinalain 10 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti. Yhteenliittäminen on suoritettava ensi tilassa kirjallisen pyynnön jälkeen. Jollei sopimukseen päästä, ministeriö ratkaisee asian telemarkkinalain 10 §:n 5 momentin mukaisesti.

Telehallintokeskus määrää televerkkojen yhteenliittämisessä sovellettavat telemarkkinalain 4 §:n 14 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset sekä sisäiset tunnukset ja niiden käyttöperiaatteet.

9 §
Televiestintä telealueella ja matkaviestimissä

Teleyritysten tulee sopia telealueella toimivien televerkkojen ja -palveluiden yhteenliittämisestä siten, että televiestintä on mahdollista telealueen kaikkien liittymien välillä. Markkinavoimaltaan huomattava teleyritys on velvollinen hyväksymään kaikki kohtuulliset yhteenliittämisvaatimukset.

Matkaviestinverkkoihin ja -palveluihin sovelletaan 1 momentin periaatetta.

10 §
Kauko- ja kansainvälisten telepalvelujen saatavuus

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen on kaikista telealueen liittymistään tarjottava pääsy kaikkiin telealueella tarjottaviin kaukotelepalveluihin ja kansainvälisiin telepalveluihin.

11 §
Yhteenliittäminen kaukotelepalvelujen välillä

Teleyrityksillä on oikeus kaukotelepalvelujen yhteenliittämiseen.

12 §
Kansainvälisten telepalvelujen yhteenliittäminen

Televiestintä kansainvälisiin telepalveluihin on ohjattava kansainvälistä teletoimintaa harjoittavalle teleyritykselle tämän osoittaman kaukotelepalvelun kautta, jolleivät teleyritykset toisin sovi.

Jokaisesta yleisestä kansainvälisestä telepalvelusta tulee olla pääsy kaikkiin paikallistelepalveluihin.

13 §
Matkaviestinpalvelujen yhteenliittäminen

Mitä 10, 11, 24 §:ssä ja kaukoviestinnän osalta 22 ja 23 §:ssä säädetään, ei koske matkaviestinpalvelujen yhteenliittämistä.

Televiestintä matkaviestinpalvelujen ja muiden telepalvelujen yhteenliittämiseksi on ohjattava kaukotelepalvelun kautta tai palvelujen välisellä suoralla yhteydellä.

14 §
Kansainvälinen televiestintä kansalliseen televerkkooon

Teleyritys, joka on oikeutettu jossakin Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiossa tai Maailman kauppajärjestön (WTO) perustelesopimusta noudattavassa valtiossa kansainväliseen teletoimintaan, saa välittää televiestintää kansainvälisiltä siirtoyhteyksiltä suoraan kansalliseen televerkkoon haluamissaan yhteenliittämispisteissä ja järjestää tähän teletoimintaan tarvittavat kansalliset siirtoyhteydet.

15 §
Vastuu yhteenliittämisen toteuttamisesta

Edellä 10, 12 ja 14 §:ssä tarkoitetun yhteenliittämisen toteuttamisesta vastaavat pykälissä tarkoitetut teleyritykset yhdessä.

16 §
Yhteenliittymismaksut ja kustannus- laskentajärjestelmät

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen, joka tarjoaa liittymistä televerkkoihinsa tai -palveluihinsa, tulee noudattaa, mitä tässä pykälässä säädetään.

Yhteenliittämismaksujen tulee olla julkisia, riittävästi eriteltyjä ja kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin. Yhteenliittämismaksut voivat sisältää kohtuullisen tuoton sijoitetulle pääomalle.

Yhteenliittämismaksuista tulee julkaista riittävän eritellyt hinnastot ehtoineen.

Teleyrityksen on otettava käyttöön laskentajärjestelmä, jonka kuvauksesta selviää käytetyt kustannusten standardit ja käytetyt kirjanpitomenettelyt sekä yhteenliittämisen kustannusten ja osakustannusten jako pääluokkiin sekä jakosäännöt .

Teleyrityksen on toimitettava yhteenliittämisen laskentajärjestelmän kuvaus ministeriölle. Ministeriön katsotaan hyväksyneen laskentajärjestelmän käytettäväksi, jos se ei ole muuta ilmoittanut kuukauden kuluessa kuvauksen toimittamisesta. Laskentajärjestelmien kuvausten tulee olla ministeriön hyväksymisen jälkeen julkisesti saatavilla.

17 §
Telemaksujen perintä

Liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys on velvollinen teleyritysten keskenään sopimin kohtuullisin ehdoin perimään telemaksut liittymästä käytetyistä muidenkin teleyritysten suoritteista tai antamaan riittävät tiedot palveluiden laskuttamiseksi.

Jos teleyritys, jonka suoritteita on käytetty, ilmoittaa itse perivänsä telemaksut nimeämiltään toisen teleyrityksen tilaajilta, liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys ei saa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen periä näistä suoritteista maksuja.

Teleyritys, jonka suoritteita on käytetty, voi periä itse kaikki telemaksunsa. Liittymäsopimuksen tehneen teleyrityksen tulee tällöin pyynnöstä antaa tälle teleyritykselle tieto niiden liittymien tilaajanumeroista, joista kyseisiä suoritteita on käytetty, sekä kustakin liittymästä menevien maksujen maksamiseen velvollisen nimestä ja osoitteesta.

Teleyrityksen tulee teleyhteyden aikana siirtää toiselle teleyritykselle tieto sen liittymän tilaajanumerosta, joka on velvollinen maksamaan teleyhteyden. Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista, liittymäsopimuksen tehneen teleyrityksen on annettava sille teleyritykselle, joka perii itse telemaksunsa, tiedot käytettyjen suoritteiden lukumäärästä, ajasta, kestosta ja muista käyttäjäkohtaisista laskutustiedoista.

Jos liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys ei voi teknisistä syistä antaa 4 momentin mukaisia liittymäkohtaisesti eriteltyjä tietoja, sen tulee periä telemaksut korvauksetta.

Liittymäsopimuksen tehneellä teleyrityksellä, joka kykenee antamaan 4 momentin mukaiset tiedot, on oikeus vaatia, että 1 momentissa tarkoitettu muu teleyritys perii itse telemaksunsa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen.

18 §
Yhteenliittämissopimusten muutokset

Jos yhteenliittämistä koskeva sopimus ei ole annettujen säädösten mukainen, teleyritysten on muutettava sitä ministeriön määräämässä kohtuullisessa määräajassa.

19 §
Tietojen julkaiseminen ja saatavuus

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen tulee julkaista ja pitää yhteenliittämisehtoja eritelmineen yhteenliittämistä pyytävien teleyritysten saatavilla. Yhteenliittämistä pyytäville teleyrityksille on lisäksi ilmoitettava yhteenliittämisehtojen muutoksista, jotka on tarkoitus toteuttaa seuraavan kuuden kuukauden kuluessa, jollei ministeriö toisin päätä.

Yhteenliittämissopimukset tulee toimittaa täydellisinä ministeriölle, jossa ne ovat julkisesti saatavilla, lukuun ottamatta liikenneministeriön määräämiä osia, joissa käsitellään osapuolten liiketoiminnan strategiaa.

20 §
Paikallistelepalveluun päättyvä televiestintä

Telepäätelaite voidaan kytkeä yhtä useampaan liittymään. Telepäätelaitteeseen tuleva televiestintä ohjataan tällöin kutsunumeron valinnalla osoitetun telepalvelun kautta, jollei 2 momentista muuta johdu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen liittymien haltijalla on oikeus sopia teleyrityksen kanssa, joka on antanut jonkin kyseisistä liittymistä, että telepäätelaitteeseen tuleva televiestintä ohjataan kutsunumerosta riippumatta kyseisen teleyrityksen paikallistelepalvelun kautta.

Telehallintokeskus antaa tarkemmat määräykset tämän pykälän soveltamisesta.

21 §
Telepalvelun puhelukohtainen valinta

Milloin se on teknisesti mahdollista eikä tästä päätöksestä muuta johdu, markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen on tarjottava kotitalouskäyttäjälle pysyvä yhteydenottokohtainen mahdollisuus itse valita käyttämänsä kaukotelepalvelu tai kansainvälinen telepalvelu.

Kun käyttäjä on valinnut kaukotelepalvelun tai kansainvälisen telepalvelun, teleyritys ei saa ohjata televiestintää kulkemaan muun telepalvelun kautta, elleivät teleyritykset ole toisin keskenään sopineet. Keskinäisestä sopimisesta aiheutuvat kustannukset eivät saa lisätä käyttäjältä suoritteesta perittävää maksua.

22 §
Ensisijaisvalinta

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen tulee kauko- tai kansainvälistä telepalvelua tarjoavan, käyttäjän yksilöidyn valtakirjan omaavan teleyrityksen tilauksesta kohtuullista kertakorvausta vastaan järjestää käyttäjän kauko- tai kansainvälisen telepalvelun valinta siten, että tunnuksetta tai 00-suunnalla valittu kutsu ohjataan käyttäjän ilmoittamaan kauko- tai kansainväliseen telepalveluun.

Teleyritys voi tarjota ensisijaisvalintaa vain silloin, kun se voi tarjota ensisijaisvalinnan kaikille kauko- tai kansainvälisiä telepalveluja tarjoaville teleyrityksille tasapuolisin ehdoin ja korvauksin.

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen on toteuteutettava 00-ensisijaisvalinta paikallistelepalvelussa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1998 alkaen ja matkaviestinpalvelussa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1999 alkaen.

Mikäli markkinavoimaltaan huomattava teleyritys aloittaa 00-ensisijaisvalintapalvelun tarjoamisen ennen 3 momentissa tarkoitettua määräaikaa, on teleyrityksen toimitettava palvelun tarjoamisen toimitusehdot ministeriölle viimeistään kolme kuukautta ennen palvelun tarjoamisen suunniteltua aloittamista. Palvelun tarjoamisen saa aloittaa vasta kun ministeriö on ilmoittanut hyväksyneensä ehdot tasapuolisiksi.

23 §
Tunnusvalintojen esto

Teleyritys saa tarjota kotitalouskäyttäjille vain sellaista valinnan estopalvelua, joka on tasapuolinen kaikkiin kilpaileviin teleyrityksiin nähden. Teleyritys voi tarjota muulle kuin kotitalouskäyttäjälle tämän erikseen pyytämää ja haluamaa valinnan estopalvelua.

Yleisessä teletoiminnassa toteutettavin toimenpitein ei saa järjestää 00-suunnan estoa, jollei liittymästä samalla estetä kaikkea kansainvälistä televiestintää.

Markkinavoimaltaan huomattavan teleyrityksen tulee järjestää käyttäjän kauko- tai kansainvälisen televiestinnän tunnusvalintojen esto keskuksessaan ja toteuttaa tunnusvalintojen estoon pyydetyt muutokset viivytyksettä saatuaan käyttäjän tai tämän asiamiehen ohjausta tai sen muutosta koskevan pyynnön. Toimenpiteet on toteutettava tasapuolisesti kaikkiin kauko- ja kansainvälistä teletoimintaa harjoittaviin teleyrityksiin nähden.

24 §
Valinta ilman tunnusta, jäännösviestintä

Jos käyttäjä ei valitse kaukotelepalvelun tai kansainvälisen telepalvelun tunnusta, eikä käyttäjä ole sopinut ensisijaisvalinnasta, kutsu on ohjattava sellaiseen kaukotelepalveluun tai kansainväliseen telepalveluun, joka voi välittää otetun yhteyden. Milloin tällaisia palveluja on useampia, kutsu on ohjattava niihin sen mukaan kuin 2 ja 6 momentissa sekä 22 ja 23 §:ssä säädetään.

Teleyritysten on ohjattava jäännösviestintä kullakin telealueella siinä suhteessa, joka saadaan jakamalla kyseisen teleyrityksen tunnuksella valittujen puhelujen yhteenlaskettu minuuttimäärä kaikkien vastaavalla tavalla valittujen puhelujen minuuttimäärällä.Telehallintokeskus vastaa jakosuhteen tarkistamisesta 2―6 kuukauden välein.

Jäännösviestintä jaetaan 2 momentin mukaisella tavalla sellaisten teleyritysten kesken, joiden palveluja kaikki käyttäjät voivat käyttää tekemättä liittymästä tai telepalvelusta erityistä sopimusta.

Jäännösviestintä ohjataan satunnaisesti eri telepalveluihin 2 momentissa säädetyllä tavalla painotettuna. Jäännösviestinnän hinta määräytyy satunnaisesti valitun verkon mukaan ja kansainvälisessä televiestinnässä myös kohdemaan mukaan.

Jäännösviestinnästä perittävän maksun saa kokonaan se telelaitos, jonka telepalvelun kautta televiestintä on ohjattu.

Jolleivät teleyritykset pääse sopimukseen jäännösviestinnän järjestelyistä kuukauden kuluessa siitä, kun uusi telepalvelun käyttö on tullut mahdolliseksi, Telehallintokeskus päättää televiestinnän ohjauksesta telepalvelutoimintaa harjoittavan teleyrityksen vaatimuksesta.

25 §
Yhteenliittämiskustannusten korvaaminen

Markkinavoimaltaan huomattavan televerkkoyrityksen tulee tarjota kaikille telepalveluyrityksille yhteenliittämistä tasapuolisin ehdoin ja kustannuksiin nähden kohtuullisilla hinnoilla.

Jos yhteenliittäminen aiheuttaa laitteistotai ohjelmistomuutoksia televerkkoyrityksen verkkoon, telepalveluyrityksen tulee sopia televerkkoyrityksen kanssa muutosten edellyttämistä hankinnoista ja kustannusten korvaamisesta kustannusperusteisesti.

26 §
Vaatimukset

Telehallintokeskus antaa telemarkkinalain 37 §:n nojalla tekniset määräykset:

1) teleyrityksen laitteiden tarkastuksesta ja hyväksynnästä;

2) laitteiden käyttöehdoista, jotka ovat välttämättömiä laitteiden, toiminnan luotettavuuden ja välitetyn televiestinnän laadun varmistamiseksi;

3) teleyritysten tunnuksista; sekä

4) televerkkojen teknisistä tunnuksista.

27 §
Telehallintokeskuksen toimivalta

Telehallintokeskuksella on toimivalta:

1) erityisestä syystä hakemuksesta vapauttaa teleyritys 10, 12 ja 13 §:n mukaisesta yhteenliittämisvelvoitteesta määräajaksi;

2) määrätä perustelluista syistä yksittäistapauksessa yhteenliittämisen järjestämisestä, milloin se tämän päätöksen mukaisesti järjestettynä olisi teknisesti epätarkoituksenmukaista;

3) erityisestä syystä määrätä telepalveluyrityksen yhteydet irrotettavaksi yleisestä televerkosta, sekä

4) tehdä vähäisiä muutoksia telealueiden rajoihin pyydettyään lausunnot käyttäjien edustajilta.

Käyttäjän telelaskun on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa muodostuttava samalla tavoin kuin, jos yhteenliittäminen olisi järjestetty tämän päätöksen mukaisesti.

28 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämiseksi 21 päivänä toukokuuta 1997 annettu liikenneministeriön päätös (479/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/33/EY; EYVL N:o 199, 26.7.1997, s. 32

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Yli-insinööri
Antti Kohtala

SUOMEN TELEALUEET

Kartta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.