1369/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös aluskohtaisista erityisistä kalastusluvista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 10 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee Itämeren pyyntiponnistusten hallintojärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 779/97 edellytettyä kalastuslupajärjestelmää, komission kolmansien maiden kanssa tekemien sopimusten hallinnointia varten kalastussopimuksen mukaisesti kolmannen maan vesialueilla harjoitettavan kalastuksen hyväksymistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3317/94 nojalla tarvittavaa lupajärjestelmää sekä erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1627/94 mukaista kansainvälisten vesien lupajärjestelmää.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

erityisellä kalastusluvalla erityiskalastuslupaa, kalastussopimukseen perustuvaa kalastuslupaa ja kansainvälisten vesien kalastuslupaa;

erityiskalastusluvalla Itämeren pyyntiponnistusten hallintojärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/97 3 artiklan mukaisesti kalastukseen oikeuttavaa Suomen lipun alla purjehtivalle alukselle myönnettyä kalastuslupaa;

kalastussopimukseen perustuvalla kalastusluvalla kalastussopimuksen mukaisesti kolmannen maan vesialueilla harjoitettavan kalastuksen hyväksymistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3317/94 mukaista aluskohtaista kalastuslupaa, joka perustuu yhteisön kolmannen maan kanssa tekemään kalastussopimukseen;

kansainvälisten vesien kalastusluvalla erityiskalastuslupaa, joka oikeuttaa kalastamaan kansainvälisillä vesillä.

3 §
Erityiskalastuslupa

Suomen lipun alla purjehtivan perpendikkeliväliltään yli 15 metriä pitkän tai kokonaispituudeltaan yli 18 metriä pitkän aluksen on haettava erityiskalastuslupa ammattimaiseen merellä harjoitettavaan kalastukseen yhteisön vesialueella.

Erityiskalastuslupa voidaan myöntää alukselle, jolla on voimassa oleva kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) 6 §:ssä tarkoitettu kalastuslisenssi.

Erityiskalastuslupa antaa alukselle mahdollisuuden harjoittaa toimintaansa tietyn ajanjakson aikana, tietyllä alueella ja tiettyä kalastustoimintaa varten.

4 §
Kalastussopimukseen perustuva kalastuslupa

Suomen lipun alla purjehtivan aluksen on haettava kalastussopimukseen perustuva kalastuslupa kolmansien maiden vesillä tapahtuvaan pyyntiin.

Kalastussopimukseen perustuvan kalastusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että aluksella on voimassa oleva kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 6 §:ssä tarkoitettu kalastuslisenssi sekä kolmannen maan myöntämä kalastuslisenssi. Lupa myönnetään yhteisön ja kolmannen valtion tekemän sopimuksen perusteella Suomelle myönnetyn kiintiön ja sopimuksen muiden määräysten rajoissa.

5 §
Kansainvälisten vesien kalastuslupa

Suomen lipun alla purjehtivan aluksen on haettava kansainvälisten vesien kalastuslupa kansainvälisillä vesillä tapahtuvaan pyyntiin.

Tämä lupa voidaan myöntää alukselle, jolla on voimassa oleva kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 6 §:ssä tarkoitettu kalastuslisenssi.

6 §
Lupaviranomainen

Erityiskalastusluvan voi myöntää hakemuksesta aluksen rekisteröintipaikan työvoima- ja elinkeinokeskus. Kalastussopimukseen perustuvan kalastusluvan ja kansainvälisten vesien kalastusluvan voi myöntää hakemuksesta maa- ja metsätalousministeriö.

7 §
Erityiseen kalastuslupaan merkittävä tiedot

Erityiseen kalastuslupaan merkittävistä tiedoista säädetään erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1627/94 liitteessä I.

8 §
Erityisen kalastusluvan raukeaminen ja peruuttaminen

Erityinen kalastuslupa raukeaa, jos aluksen kalastuslisenssi peruutetaan.

Erityinen kalastuslupa voidaan peruuttaa joko kokonaan tai määräajaksi, jos luvanhaltija ei täytä luvan saamisen edellytyksiä tai jos kalastusta ei harjoiteta luvan mukaisesti.

Erityisen kalastusluvan peruuttamisesta päättää lupaviranomainen.

9 §
Asiakirjan esittämisvelvollisuus

Kalastusta harjoitettaessa on aluksessa pidettävä mukana asianmukainen erityinen kalastuslupa. Se on vaadittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

11 §
Siirtymäsäännös

Vuonna 1998 väliaikainen erityiskalastuslupa on voimassa erityiskalastusluvan saamista koskevan hakemuksen jättämisestä lupapäätöksen tekemiseen.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 779/97; EYVL N:o L 113, 30.4.1997, s. 1

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Mia Merikoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.