1333/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa laissa (662/94), nojalla päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan henkilöautolla harjoitettavassa luvanvaraisessa tilausliikenteessä. Tämä päätös ei koske taksien reittitaksaa ja linja-autoliikenteen taksaa, joista liikenneministeriö päättää erikseen.

Tällä päätöksellä vahvistetaan ylimmät sallitut taksien ja invataksien kuljetusmaksut. Maksuihin sisältyy arvonlisävero.

2 §

Tässä päätöksessä mainitut perusmaksu, ajomatkamaksu, odotusmaksu ja maksu ajoajan perusteella, mikäli ajonopeus on poikkeuksellisen hidas, sisältyvät mittaritaksaan. Erillisistä lisämaksuista määrätään tämän päätöksen 6―7 §:ssä.

3 §

Perusmaksu on arkipäivinä kello 06.00― 20.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, kirkollisten juhlapyhien, itsenäisyys ja Vapunpäivän aattoina kello 06.00―16.00 välisenä aikana alkavissa kuljetuksissa enintään 20,00 mk. Muuna aikana perusmaksu on enintään 30,00 mk.

4 §

Ajomatkan pituuden perusteella kuljetettavilta perittävä ajomatkamaksu jakautuu henkilöluvun mukaan neljään taksaluokkaan seuraavasti:

Taksa I: 1―2 henk. 191.58 m

(5,22 mk/km)

Taksa II: 3―4 henk. 159.24 m

(6,28 mk/km)

Taksa III: 5―6 henk. 145.35 m

(6,88 mk/km)

Taksa IV: yli 6 henk. 132.63 m

(7,54 mk/km)

Alle 12 vuotiasta lasta ei lasketa henkilölukuun. Kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

Kussakin taksaluokassa perusmaksuun sisältyy edellä taksaluokassa mainittu ajomatka.

Taksa III saa olla asetettuna myös sellaisen auton taksamittarissa, jonka rekisteröity henkilöluku kuljettajaa lukuuottamatta on neljä, ja sanotun taksan mukaista maksua saa periä vain silloin, kun kuljetettavia henkilöitä tilapäisesti on viisi.

Mikäli asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, saa taksamittari olla kuljetuksen aikana III asennossa tämän päätöksen 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

5 §

Odotusajalta saadaan periä 144,00 mk tunnilta, mikä vastaa 1,00 markkaa 25 sekunnin jaksolta.

Milloin ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua suuremmaksi, saadaan ajomatkamaksun sijasta periä odotusmaksu.

Mikäli vientikuljetuksen yhteydessä paluu asemapaikalle vaikeutuu olennaisesti saaristo- tai muissa vastaavissa erityisolosuhteissa, saadaan periä erikseen matkustajan kanssa sovittu odotusaikakorvaus tai majoittumiskorvaus.

Kun paareilla tapahtuvaa asiakaskuljetusta varten tilattuun autoon on asennettava ennen kuljetuksen alkua paarit, saadaan niiden noutamiseen ja asentamiseen kuluvalta ajalta periä odotusaikamaksua, kuitenkin enintään 30 minuuttiin saakka.

6 §

Käytettäessä invataksia tai vaihtoehtoisvarustettua taksia, joka on varustettu pyörätuolia käyttävien vammaisten ja muiden toiminta esteisten kuljetusta varten saadaan periä lisämaksuna asiakkaalta enintään 25 markkaa kuljetuskertaa kohden, jos asiakkaan avustamisesta varsinaisen ajotehtävän ulkopuolella aiheutuu kuljettajalle olennaista lisätyötä (saattolisä). Samalta ajalta ei voida periä odotusajan maksua.

7 §

Isokokoisista esineistä, jotka eivät kuulu matkustajan tavanomaisiin matkatavaroihin sekä koirista, ei kuitenkaan sokean mukana olevasta opaskoirasta, on lisämaksu enintään 5,00 mk.

8 §

Maksujen ja niiden perusteiden tulee olla matkustajan nähtävissä.

9 §

Asemapaikan ympärille muodostetaan varsinainen toiminta-alue, jonka säde on vähintään 2,5 km. Tarvittaessa voidaan muodostaa myös yhtenäisiä toiminta-alueita.

Toiminta-alueella taksamittari käynnistetään henkilöluvun mukaiselle taksalle asiakkaan luona tai silloin kun auto on tilaajan käytettävissä tilauspaikalla. Kun asiakas tilaa auton toiminta-alueen ulkopuolella olevaan osoitteeseen, taksamittari asetetaan I taksalle toiminta-alueen rajalla.

Toiminta-alueella taksamittari on käynnissä kuljetuksen aikana ja toiminta-alueen ulkopuolella yksisuuntaisella ajomatkalla tai odotusaikana.

Mikäli kyyditettävien lukumäärä tilauspaikalta edellyttää I-taksaluokkaa suurempaa taksaa, on kuljettajalla oikeus nollata mittari ja mitata maksu matkustajamäärän edellyttämällä taksalla paluumatkalta.

Tämän päätöksen 6 §:ssä tarkoitettuja kuljetuksia hoidettaessa saa auton taksamittari olla käynnissä (perusmaksu + I-taksa) myös varsinaisella toiminta-alueella asiakkaan luokse mentäessä, kuitenkin enintään 75 markan mittaritaksakertymään saakka.

Tämän päätöksen 4 §:n 5 momentissa tarkoitetuissa kuljetuksissa taksamittari saa olla asennettuna toiminta-alueella I taksalle tilauspaikkaan mentäessä, ei kuitenkaan kauempaa kuin paarien säilytyspaikalta.

Taksiyhdistyksen tulee ilmoittaa asemapaikan ympärille muodostettavasta toiminta-alueesta ja sen rajoista lääninhallitukselle sekä asianomaiselle poliisille.

10 §

Taksamittarin osoittama taksa saadaan periä vasta kun ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttama asennus- ja korjausliike tai katsastusmies on tarkistanut ja sinetöinyt taksamittarin uuden taksan mukaiseksi.

11 §

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta 1998 ja sitä sovelletaan toistaiseksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tällä päätöksellä kumotaan henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista 15.1.1996 annettu liikenneministeriön päätös (26/1996) sekä 30.1.1996 annettu henkilövuokra-autojen kuljetusmaksujen muuttamista koskeva päätös (67/1996).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.