1326/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 48 a §:n ja 48 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1323/1997:

1 §

Eläkesäätiölain (1774/1995) 48 a §:ssä tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:

1) tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämistä kertynyt oma pääoma;

2) kirjanpitolain (655/1973) 17 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset;

3) eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu lisävakuutusvastuu;

4) omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena eikä sitä käytetä eläkesäätiölain 48 §:n mukaisena vakuutena;

5) sellaisia takauksia ja vakuuksia, jotka eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen (1780/1995) mukaan voidaan hyväksyä työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön velkasitoumusten yhteydessä eläkevastuun katteeksi;

6) työnantajan asettama vakuus siltä osin kuin se ylittää eläkesäätiölain 48 §:n mukaisen vähimmäismääränsä;

7) eläkesäätiön hakemuksesta ja sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella enintään viisi prosenttia työnantajan palkkasummasta, joka on työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla ministeriön antamien perusteiden mukaisen vuosimaksun perusteena; sekä

8) eläkesäätiön hakemuksesta ja ministeriön suostumuksella muut 1―7 kohdassa mainittuihin eriin rinnastettavat erät.

AB-eläkesäätiössä voidaan 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdan mukaisia eriä lukea toimintapääomaan siltä osin kuin ne eläkesäätiön kirjanpidon mukaan kuuluvat B-osastolle tai ovat B-osaston omaisuutta.

2 §

Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin päättää:

1) tilikauden ja edellisten tilikausien tappio;

2) taseen kirjanpitoarvojen ja omaisuuden käypien arvojen positiivinen erotus; sekä

3) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemättömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennäköisenä.

AB-eläkesäätiössä 1 momentissa luetellut erät vähennetään toimintapääomasta siltä osin kuin ne eläkesäätiön kirjanpidon mukaan kuuluvat B-osaston taseeseen tai ovat B-osaston velvoitteita.

3 §

Toimintapääomasta on eläkesäätiölain 48 b §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintapääoman vähimmäismäärää vastaavan määrän muodostuttava 1 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetuista eristä, joista on vähennetty 2 §:ssä tarkoitetut erät.

Toimintapääomasta on eläkesäätiölain 48 b §:n 1 momentissa tarkoitettua vakavaraisuusrajaa vastaavan määrän muodostuttava 1 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa tarkoitetuista eristä. Edellä 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista takauksista ja vakuuksista saadaan tällöin kuitenkin lukea hyväksi ainoastaan eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen 4 §:ssä ja 11 §:n 2 momentissa lueteltujen yhteisöjen antamat takaukset.

Toimintapääomasta saa olla muita 1 §:ssä lueteltuja eriä määrä, joka on enintään puolet toimintapääoman ja vakavaraisuusrajan välisestä erotuksesta.

4 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkempia säännöksiä toimintapääomasta ja tämän asetuksen soveltamisesta. Ministeriö voi sallia tai määrätä, että 1 §:n 1 momentin 4 kohtaa ja 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön tietyt varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.