1324/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä

Sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 83 b §:n ja 83 c §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 1322/1997:

1 §

Vakuutuskassalain (1164/1992) 83 b §:ssä tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:

1) rahana maksettu takuupääoma tai pohjarahasto;

2) vararahasto ja muut oman pääoman rahastot;

3) tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämistä kertynyt oma pääoma;

4) kirjanpitolain (655/1973) 17 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset;

5) vakuutuskassalain 79 §:n 2 momentissa tarkoitettu lisävakuutusvastuu;

6) omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena;

7) sellaisia takauksia ja vakuuksia, jotka vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen (1781/1995) mukaan voidaan hyväksyä vakuutuskassan velkasitoumusten yhteydessä vastuuvelan katteeksi;

8) eläkekassan hakemuksesta ja sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella enintään viisi prosenttia osakkaiden palkkasummasta, joka on työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla ministeriön antamien perusteiden mukaisen vuosimaksun perusteena; sekä

9) eläkekassan hakemuksesta ja ministeriön suostumuksella muut 1―8 kohdassa mainittuihin eriin rinnastettavat erät.

Sellaisessa eläkekassassa, jossa on järjestetty sekä lakisääteinen eläketurva että sitä täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva, voidaan 1 momentin 1―4, 6 ja 7 kohdan mukaisia eriä lukea toimintapääomaan siltä osin kuin ne kuuluvat lakisääteistä eläketurvaa harjoittavalle osastolle tai ovat kyseisen osaston omaisuutta.

2 §

Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin päättää;

1) tilikauden ja edellisten tilikausien tappio;

2) taseen kirjanpitoarvojen ja omaisuuden käypien arvojen positiivinen erotus;

3) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemättömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennäköisenä.

Sellaisessa eläkekassassa, jossa on järjestetty sekä lakisääteinen eläketurva että sitä täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva, 1 momentissa luetellut erät vähennetään toimintapääomasta siltä osin kuin ne kuuluvat lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavalle osastolle tai ovat kyseisen osaston velvoitteita.

3 §

Toimintapääomasta on vakuutuskassalain 83 c §:n 2 momentissa tarkoitetun toimintapääoman vähimmäismäärää vastaavan määrän muodostuttava 1 §:n 1 momentin 1―5 kohdassa tarkoitetuista eristä, joista on vähennetty 2 §:ssä tarkoitetut erät.

Toimintapääomasta on vakuutuskassalain 83 c §:n 1 momentissa tarkoitettua vakavaraisuusrajaa vastaavan määrän muodostuttava 1 §:n 1 momentin 1―7 kohdassa tarkoitetuista eristä. Edellä 1 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuista takauksista ja vakuuksista saadaan tällöin kuitenkin lukea hyväksi ainoastaan vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 3 §:ssä ja 10 §:n 2 momentissa lueteltujen yhteisöjen antamat takaukset.

Toimintapääomasta saa olla muita 1 §:ssä lueteltuja eriä määrä, joka on enintään puolet toimintapääoman ja vakavaraisuusrajan välisestä erotuksesta.

4 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkempia määräyksiä toimintapääomasta ja tämän asetuksen soveltamisesta. Ministeriö voi sallia tai määrätä, että 1 §:n 1 momentin 6 kohtaa ja 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan tietyt varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.