1316/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1998

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (1144/1997) 17 §:n 3 momentin sekä maa- ja puutarhatalouden harjoittajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 17 §:n 3 momentin (1145/1997) nojalla päättänyt:

1 §
Tukien ja tuen ennakon hakuajat

Eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1144/1997) tarkoitettuja viljelyalaan perustuvia tukia, kasvihuonetukea lukuun ottamatta, sekä samassa päätöksessä tarkoitettuja eläinkohtaisia ja eläinyksikkökohtaisia tukia on vuoden 1998 osalta haettava viimeistään 29 päivänä toukokuuta 1998.

Eläinkohtaisena tukena maksettavasta emakkotuesta voidaan maksaa tuen ennakkoa, joka on haettava viimeistään 30 tammikuuta 1998.

Maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1145/1997) tarkoitettuja viljelyalaan perustuvia pohjoisia tukia, kasvihuonetuotannon pohjoista tukea lukuun ottamatta, sekä pohjoista kotieläintukea on vuoden 1998 osalta haettava viimeistään 29 päivänä toukokuuta 1998.

Pohjoisesta kotieläintuesta voidaan maksaa tuen ennakkoa, joka on haettava viimeistään 30 tammikuuta 1998.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun valtioneuvoston päätökseen perustuvana siirtymäkauden tukena ja 3 momentissa tarkoitettuun valtioneuvoston päätökseen perustuvana pohjoisena tukena kanaa kohti maksettavista tuista ja broileremoille maksettavista tuista voidaan maksaa puolivuosittain tuen ennakkoa, joka on haettava ensimmäisen vuosipuoliskon osalta viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 1998 ja toisen vuosipuoliskon osalta viimeistään 15 päivänä syyskuuta 1998. Lopullista tukea on haettava vuoden 1998 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta viimeistään 15 päivänä syyskuuta 1998 ja jälkimmäisen puoliskon osalta vuonna 1999 tapahtuvan ensimmäisen tuen ennakon hakemisen yhteydessä.

Siirtymäkauden tukeen kuuluvaa 1.1.― 30.6.1998 myytyjen tai omaan käyttöön otettujen kananpoikien tukea on haettava viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 1998.

Pohjoiseen tukeen kuuluvaa vuonna 1998 lihaeläimiksi kasvatettavien ankkojen, hanhien, kalkkunoiden sekä tarhattujen fasaanien ja sorsien tukea on haettava viimeistään 20 päivänä tammikuuta 1999.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tukia, tuen ennakkoa ja lopullista tukea on haettava kirjallisesti sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

2 §
Eläinmäärien ilmoittaminen

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tukien saamiseksi hakijan on kirjallisesti ilmoitettava tukeen oikeuttavien eläinten määrät laskentapäiviltä viimeistään ilmoituspäivänä seuraavasti:

ELÄIN LASKENTAPÄIVÄT 1998 ILMOITUSPÄIVÄT 1998
NAUDAT*) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ja 1.5. 29.5.
1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.
1.10., 1.11. ja 1.12. vuonna 1999
SIAT
― emakot*) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ja 1.5. 29.5.
1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.
1.10., 1.11. ja 1.12. vuonna 1999
― karjut 1.5. ja 1.9. 29.5. ja 15.9.
― muut siat, 3 kk ja yli*) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ja 1.5. 29.5.
1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.
1.10., 1.11. ja 1.12. vuonna 1999
SIIPIKARJA
― kanat ja broileremot 1.1., 1.2. ja 1.3. 16.3.
1.4., 1.5. ja 1.6. 15.9.
1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.
1.10., 1.11. ja 1.12. vuonna 1999
― ankka-, hanhi- ja kalkkunaemot 1.5. ja 1.9. 29.5. ja 15.9.
― tarhatut fasaani- ja sorsaemot 1.5. ja 1.9. 29.5. ja 15.9.
― broilerit 1.5. ja 1.9. 29.5. ja 15.9.
UUHET JA KUTUT 1.5. 29.5.
HEVOSET 1.5. 29.5.

*) Nautojen, emakoiden ja muiden sikojen, 3 kk ja yli, lukumäärät 1.10.1998, 1.11.1998 ja 1.12.1998 otetaan huomioon vuoden 1999 tukia laskettaessa.

Emakoiden vuoden 1998 tukea laskettaessa otetaan lisäksi huomioon emakoiden lukumäärät 1.10.1997, 1.11.1997 ja 1.12.1997. Emakoiden lukumäärät mainituilta päiviltä tulee ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 29.5.1998.

3 §
Nautaeläinrekisteri

Tässä päätöksessä tarkoitettujen nautojen tulee olla merkitty Maatalouden Laskentakeskus Oy:ltä tilatuilla korvamerkeillä sekä rekisteröity Maatalouden Laskentakeskus Oy:n ylläpitämään eläintunnisterekisteriin. Nautojen tulee olla myös merkittynä tilalla pidettävään nautaeläinluetteloon.

4 §
Eräät poikkeusluvat

Maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (1145/1997) 3 pykälän 3 momentissa ja 12 §:n 6 ja 7 momentissa sekä eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (1144/1997) 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maa- ja metsätalousministeriön lupia on haettava maa- ja metsätalousministeriöltä kirjallisesti 29 päivänä toukokuuta 1998 päättyvän tuenhaun osilta viimeistään edellä mainittuna päivänä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.