1305/1997

Annettu Turussa 16 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun 16 §:n 2 momentti ja 16 luvun 2 §:n 2 momentti, sekä

muutetaan 6 luvun 39 §:n 2 momentti, 50 §, 52 §:n 2 ja 3 momentti, 15 luvun 8 §, 16 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 23 luvun 6 § seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

39 §

Kanttorin tehtävistä määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä johtosäännössä.

50 §

Seurakunnat voivat perustaa yhteisen diakonian viran. Seurakunta voi perustaa tällaisen viran myös yhdessä seurakuntayhtymän kanssa.

Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston anomuksesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan vapauttaa seurakunnan täyttämästä diakonian virkaa.

52 §

Samaan hiippakuntaan kuuluvat seurakunnat voivat perustaa yhteisen kanttorinviran. Seurakuntien lisäksi aloitteen yhteisen kanttorinviran perustamisesta voi tehdä myös tuomiokapituli.

Kustannusten jakoperusteet vahvistetaan viran perustamisesta päätettäessä.

15 luku

Seurakunnan talous

8 §

Seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä tulee olla varainhoitosääntö, joka sisältää määräykset rahatoimesta, tilinpidosta, talousarviosta ja omaisuuden hoidosta sekä tilintarkastuksesta. Varainhoitosäännön hyväksyy kirkkovaltuusto.

16 luku

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto

2 §

Seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi keskusrekisteriin. Keskusrekisterin perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Asiassa on pyydettävä seurakuntaneuvostojen tai seurakuntien omien kirkkovaltuustojen lausunnot.


Jos muut kuin seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteiseen keskusrekisteriin 1 momentin mukaisesti, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.


5 §

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto on säilytettävä asianmukaisessa arkistohuoneessa turvassa tulelta, kosteudelta ja muulta turmeltumiselta. Ennen kuin arkistohuoneen piirustukset hyväksytään, niistä on pyydettävä kirkkohallituksen lausunto.


23 luku

Täydentäviä määräyksiä

6 §

Seurakunnan on erityisellä huolella hoidettava seurakunnan arkistoon kuuluvia asiakirjoja tai omistamiaan muinaisesineitä taikka kirkkoon tai hautausmaahan liittyviä arvoesineitä.

Edellä 1 momentissa mainittua irtaimistoa ei saa ilman painavaa syytä muuttaen korjata, siirtää perinteisiltä paikoiltaan tai poistaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Turussa 16 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.