1300/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 17 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta pientaajuuspuheviestitykseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (95/62/EY) sekä kiinteiden yhteyksien tarjonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (92/44/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (97/51/EY), säännökset telemaksuista.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan kiinteän yleisen puhelinverkon palveluista sekä kiinteistä yhteyksistä perittäviin maksuihin.

Kiinteällä yleisellä puhelinverkolla tarkoitetaan yleistä kytkentäistä televerkkoa, jota käytetään muun muassa puhelinpalveluiden tarjontaan televerkon kiinteiden liityntäpisteiden välillä.

Kiinteällä yhteydellä tarkoitetaan televiestintäpalveluita, joita tarjotaan yleisen televerkon perustamisen, kehittämisen ja toiminnan harjoittamisen yhteydessä, jotka tarjoavat selkeän siirtokapasiteetin verkon liityntäpisteiden välillä ja joihin ei kuulu valintainen kytkentä.

Päätöksen 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2 momenttia ja 5 §:ää sovelletaan vain teleyrityksiin, joilla on huomattava markkinavoima paikallisteletoiminnan kiinteissä televerkoissa.

Päätöksen 4 §:n 3 momenttia ei sovelleta kiinteiden yhteyksien tarjontaan.

3 §
Tasapuolisuus

Maksujen tulee olla tasapuoliset ja yhtä suuret siitä riippumatta, kuka on maksuvelvollinen tai mihin ja miten televiestintää käytetään.

4 §
Maksujen määräämisen periaatteet

Maksujen tulee olla kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin ja selkeät. Määräalennukset ovat sallittuja.

Maksut on tavallisesti eriteltävä liittymis- ja perusmaksuihin sekä muihin maksuihin.

Hätänumeroon soitettavien puheluiden on oltava maksuttomia.

Sen lisäksi, mitä 1―3 momenteissa säädetään, maksujen määräämisessä tulee noudattaa, mitä kilpailunrajoituksista annetussa laissa (480/1992) ja kuluttajansuojalaissa (38/1978) säädetään.

5 §
Kustannuslaskenta

Teleyritysten on käytettävä laskentajärjestelmiä, joista selviää kustannusten jako pääluokkiin sekä jakosäännöt.

Kustannukset jaetaan välittömiin ja yhteisiin kustannuksiin.

Välittömät kustannukset aiheutuvat palveluiden perustamisesta ja ylläpidosta, markkinoinnista ja laskutuksesta.

Yhteiset kustannukset ovat muita kuin välittömiä kustannuksia. Ne jaetaan kustannusten alkuperän mukaan tai muulla hyväksyttävällä perusteella.

Teleyritysten on toimitettava laskentajärjestelmien kuvaukset asianomaiselle ministeriölle. Ministeriön katsotaan hyväksyneen laskentajärjestelmän, jos se ei ole teleyritykselle muuta ilmoittanut kuukauden kuluessa kuvauksen toimittamisesta.

6 §
Hinnastojen julkisuus

Hinnastojen tulee olla selkeät, eritellyt, julkiset ja syrjimättömät.

Maksujen muutoksista tulee tiedottaa käyttäjille ennen muutosten voimaantuloa.

7 §
Poikkeukset

Ministeriö voi myöntää teleyritykselle luvan poiketa siitä, mitä tässä päätöksessä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista 21 päivänä toukokuuta 1997 annettu liikenneministeriön päätös (476/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/51/EY; EYVL N:o L 295, 29.10.1997, s. 23

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Ylitarkastaja
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.