1298/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus laitteiden energiatehokkuudesta annetussa laissa tarkoitettujen tarkastuslaitosten hyväksymisestä

Ympäristöministerin esittelystä säädetään laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 6 ja 18 §:n nojalla:

1 §

Asianomainen ministeriö voi hyväksyä tarkastuslaitoksen suorittamaan laitteiden energiatehokkuudesta annetussa laissa (1241/1997) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettuja tehtäviä, jos laitos täyttää seuraavat vaatimukset:

1) tarkastuslaitos, sen johtaja tai sen henkilöstöön kuuluva ei ole tarkastuslaitoksessa tarkastetun tuotteen suunnittelija, valmistaja, markkinoija, hankkija tai tuotteen asennuksesta tai kunnossapidosta vastaava eikä edellä tarkoitetun osapuolien edustaja;

2) tarkastuslaitoksella on riittävä henkilöstö ja taloudelliset voimavarat tarkastustehtävien suorittamiseksi sekä mahdollisuus käyttää erityistarkastuksiin vaadittavia laitteita;

3) tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävät tiedot ja riittävä käytännön kokemus tällaisista tarkastuksista sekä vaadittava kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla tarkastusten suorittaminen todennetaan;

4) tarkastuksista vastaava henkilöstö on puolueeton, eikä henkilöstöön kuuluvan palkka riipu hänen suorittamiensa tarkastusten määrästä tai tarkastusten tuloksista;

5) tarkastuslaitoksella on, jollei se ole valtion virasto tai laitos, toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

2 §

Tarkastuslaitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että ulkopuolinen palvelun suorittaja täyttää 1 §:ssä säädetyt vaatimukset.

3 §

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava asianomaiselle ministeriölle.

Hakemukseen tulee liittää 1 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat, joihin sisältyy mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu asianomaisen ministeriön riittäväksi katsoma todistus tai lausunto edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttymisestä.

4 §

Asianomainen ministeriö voi hyväksyä vaatimukset täyttävän tarkastuslaitoksen määräajaksi. Ministeriön hyväksymiseen voidaan liittää ehtoja. Ministeriö voi hyväksyessään laitoksen antaa laitokselle sen toimintaa koskevia ohjeita.

Asianomainen ministeriö ilmoittaa hyväksytystä laitoksesta Euroopan yhteisöjen komissiolle.

5 §

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava asianomaiselle ministeriölle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttämiseen. Laitoksen on lisäksi annettava vuosittain kertomus toiminnastaan.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 92/42/ETY; EYVL N:o L 167, 22.6.1992, s. 17
Neuvoston direktiivi 93/68/ETY; EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.