1297/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lääninhallituslain (22/1997) 11 §:n ja 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun valmiuslain (1080/1991) 40 ja 45 §:n nojalla seuraavaa:

Sähköisen viestinnän valmiusryhmät
1 §

Sähköisen viestinnän poikkeusoloihin varautumista varten toimii lääninhallituksen alaisena sähköisen viestinnän valmiusryhmä (jäljempänä valmiusryhmä). Valmiusryhmä toimii lääninhallituksen asiantuntijaelimenä poikkeusoloissa tapahtuvan sähköisen viestinnän teknisiä järjestelyjä koskevissa asioissa.

2 §

Valmiusryhmän puheenjohtajana toimii lääninhallituksen liikennehallintopäällikkö sekä sihteerinä liikennehallintopäällikön määräämä liikenneosaston virkamies. Lääninhallitus kutsuu valmiusryhmään enintään kymmenen jäsentä ja nimeää näistä valmiusryhmän varapuheenjohtajan.

Jäsenten tulee edustaa läänin alueella sähköistä viestintää ja tiedonkäsittelyä harjoittavia yhteisöjä, puolustusvoimia ja lääninhallitusta. Jäsenillä tulee olla tarvittava viestintä- ja tietotekniikan, poikkeusoloihin varautumisen sekä maanpuolustusjärjestelyjen asiantuntemus.

3 §

Valmiusryhmän tehtävänä on:

1) kehittää valvonnan ja ohjeistuksen avulla sähköistä viestintää harjoittavien yhteisöjen varautumista alueellaan;

2) kehittää alueellaan yhteistoimintaa viestintä- ja tietojärjestelmien kriisivalmiudesta vastaavien organisaatioiden välillä;

3) tehdä esityksiä ja aloitteita alueensa tietoliikenteen ja -järjestelmien teknisestä varautumisesta;

4) antaa pyydettäessä lausuntoja tietojärjestelmäalan yrityksille niiden valmiussuunnitelmista, erityisesti suunnitelmien teknisiltä osilta;

5) valmistella läänin alueelle poikkeusoloissa perustettavan sähköisen viestinnän hallinto-organisaation toimintaa;

6) esittää lääninhallitukselle kunkin lokakuun loppuun mennessä toimintasuunnitelmansa seuraavaksi kalenterivuodeksi;

7) antaa lääninhallitukselle ja asianomaiselle ministeriölle vuosittain raportti edellisen vuoden toiminnastaan sekä sähköisen viestinnän varautumisen tilasta alueellaan;

8) ohjata alueellaan toimivan puolustustaloudellisen suunnittelukunnan asettaman valmiusryhmän toimintaa;

9) ylläpitää ja kehittää teleliikenteen etuoikeusluokitusta alueellaan asianomaisen ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti; sekä

10) suorittaa muut toimialaansa kuuluvat asianomaisen ministeriön tai lääninhallituksen määräämät tehtävät.

4 §

Asioiden valmistelua varten valmiusryhmä voi asettaa jaostoja, joihin voidaan kutsua valmiusryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Erinäisiä säännöksiä
5 §

Valmiusryhmän työssä käytettävät poikkeusoloihin varautumiseen liittyvät suunnitelmat ja muut varautumiseen liittyvät asiakirjat sekä liikesalaisuudet ja niihin rinnastettavat tiedot on pidettävä salassa siten kuin niistä erikseen säädetään.

6 §

Valmiusryhmistä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.

7 §

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta antaa asianomainen ministeriö.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan sähköisen viestinnän varautumisesta 24 päivänä marraskuuta 1995 annettu asetus (1314/1995).

Ennen tämän asetuksen täytäntöönpanoa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.