1285/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (530/1975) 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 ja 3 a § ja 4 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §, 2 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1309/1990, 3 § osaksi laissa 3/1982 ja mainitussa laissa 1309/1990 ja 3 a § laissa 1095/1994, seuraavasti:

1 §

Hallan, raesateen, kaatosateen, rajuilman, poikkeuksellisten tulvien, poikkeuksellisen kuivuuden taikka muun vastaavan viljelijästä riippumattoman, poikkeuksellisen suuren luonnonolojen vaihtelun kasvavalle tai korjuuvaiheessa olevalle sadolle aiheuttamista vahingoista taikka poikkeuksellisten talvehtimisolosuhteiden talvehtivalle kasville aiheuttamista vahingoista taikka poikkeuksellisen tulvan tai poikkeuksellisen runsaiden sateiden aiheuttaman märkyyden takia kylvämättä jäämisestä johtuvasta vahingosta voidaan suorittaa korvausta valtion varoista sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Korvausta ei voida maksaa, ellei asetuksella toisin säädetä, sellaisen kasvulohkon osalta, josta tuottajalla on voimassa valtion kanssa sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä, siltä ajanjaksolta, jolta tuottajalle maksetaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamaa siirtymävaiheen tukea tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen vuoksi.

3 §

Korvausten suorittamista varten otetaan valtion talousarvioon vuosittain 20 miljoonan markan suuruinen siirtomääräraha.

Jos 1 momentissa tarkoitettu määräraha osoittautuu poikkeuksellisen laajojen vahinkojen takia riittämättömäksi, määrärahaan voidaan osoittaa talousarviossa korotus.

3 a §

Poiketen siitä, mitä muualla tässä laissa säädetään satovahinkojen korvaamisesta, voidaan vuonna 1998 valtion talousarviossa satovahinkokorvausten suorittamista varten vuodelle 1996 osoitettuja määrärahoja vähentää 50 miljoonaa markkaa ja vuodelle 1997 osoitettuja määrärahoja 30 miljoonaa markkaa.

4 §

Niistä perusteista, joiden mukaan satovahingot ja satovahingoista maksettavat korvaukset määrätään, sekä korvausten vähimmäismäärästä samoin kuin korvausten määräämisessä ja maksamisessa noudatettavasta menettelystä säädetään asetuksella. Asetuksella säädetään myös ne kasvilajit, joita kohdanneet satovahingot otetaan huomioon viljelmän satovahinkoja määrättäessä. Perusteita ja kasvilajeja määrättäessä on otettava huomioon eri kasvilajien viljelyvarmuus, vahingon vaikutus viljelmän kokonaissatoon sekä vahingonkärsijän omavastuu.

Asianomainen ministeriö määrää vuosittain satovahinkoneuvottelukuntaa kuultuaan 1 momentissa tarkoitetuille kasvilajeille viljel-mäkohtaista satovahinkoarviota varten normisadot. Kunkin kasvilajin yksikköhinnan laskentaperusteena käytetään interventiohintaa tai vahinkovuotta edeltäneenä vuonna toteutunutta markkinahintaa, jolloin voidaan ottaa huomioon myös markkinahinnan myöhempi kehitys. Jos interventio- tai markkinahintaa ei ole, ministeriö satovahinkoneuvottelukuntaa kuultuaan määrää yksikköhin-nan erikseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Jos viljelijällä on tämän lain voimaan tullessa voimassa valtion kanssa tehty maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/1989) mukainen pellon käytön rajoittamista koskeva sopimus ja jos tämän sopimuksen perusteella viljelijälle maksetaan siirtymäkauden tukea tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen johdosta, noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 142/1997
MmVM 12/1997
SuVM 3/1997
EV 147/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.