1273/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan poliisin hallinnosta 15 päivänä maaliskuuta 1992 annetun asetuksen (158/1996) 1 §, 2 §:n 2 momentti, 15, 16, 17, 19 ja 24 §, 28 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Poliisin ylijohdon tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992), poliisiasetuksessa (1112/1995) sekä poliisikoulutuksesta annetussa asetuksessa (1272/1997).

2 §

Poliisin lääninjohtona toimivan poliisiosaston päällikkönä on lääninpoliisineuvos.

15 §

Kelpoisuusvaatimuksista poliisin ylijohdon virkoihin säädetään sisäasiainministeriöstä annetussa asetuksessa (1706/1995) lukuun ottamatta ylikomisarion virkaa, jonka kelpoisuusvaatimuksista säädetään tässä asetuksessa. Kelpoisuusvaatimuksista poliisin lääninjohdon virkoihin säädetään lääninhallitusasetuksessa (120/1997).

Kelpoisuusvaatimuksista nimismiehen ja poliisipäällikön virkaan säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa.

Kelpoisuusvaatimuksista poliisioppilaitosten virkoihin säädetään poliisikoulutuksesta annetussa asetuksessa (1272/1997).

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:

1) keskusrikospoliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) suojelupoliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) keskusrikospoliisin apulaispäälliköllä sekä Tampereen ja Turun kihlakunnan poliisilaitoksen hallinto-osaston johtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto;

4) rikosylitarkastajalla ja rikostarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen tai poliisipäällystön tutkinto;

5) apulaispoliisipäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

6) keskusrikospoliisin osastopäälliköllä, suojelupoliisin osastopäälliköllä sekä keskusrikospoliisin laboratorion johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

7) Poliisin tekniikkakeskuksen johtajalla diplomi-insinöörin tutkinto tai insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

8) keskusrikospoliisin rikoskemistillä, rikosinsinöörillä ja tutkijalla ylempi korkeakoulutukinto;

9) muilla päällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisipäällystön tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

10) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystön tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

11) nuoremmalla konstaapelilla poliisin perustutkinnon perusopinnot 1:n suorittaminen tai kokelaskurssi; ja

12) muulla miehistöön kuuluvalla poliisimiehellä poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto.

17 §

Keskusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin päällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Ministeriö nimittää Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan samoin kuin lääninhallituksen esityksestä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön ja apulaispäällikön.

Nimittämisestä poliisioppilaitosten virkoihin säädetään poliisikoulutuksesta annetussa asetuksessa (1272/1997).

19 §

Poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus nimittää muut kuin 17 ja 18 §:ssä mainitut yksikkönsä virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

24 §

Alipäällystöön ja miehistöön kuuluva poliisimies on velvollinen eroamaan virastaan täyttäessään 60 vuotta.

Keskusrikospoliisin, suojelupoliisin, liikkuvan poliisin, Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun päällystöön kuuluva polii-simies sekä paikallispoliisin päällystöön kuuluva poliisimies, nimismiestä, poliisipäällikköä ja apulaispäällikköä lukuun ottamatta, on velvollinen eroamaan virastaan täyttäessään 63 vuotta.

28 §

Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla, liikkuvalla poliisilla, Poliisin tekniikkakeskuksella ja poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.