1269/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 32 §:n 3 momentti, 54, 56 ja 58 §,

sellaisina kuin ne ovat, 32 §:n 3 momentti laissa 639/1993 ja 56 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 54 § osaksi laissa 154/1995 sekä 58 § viimeksi mainitussa laissa,

muutetaan 34 §, 39 §:n 2 ja 4 momentti, 57 ja 60 §, 62 §:n 1 momentti ja 70 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 34 §, 39 §:n 2 momentti sekä 57 § mainitussa laissa 154/1995 ja 39 §:n 4 momentti, 62 §:n 1 momentti sekä 70 §:n 1 momentti mainitussa laissa 639/1993, sekä

lisätään lakiin uusi 34 a § seuraavasti:

34 §
Ilmeisen perusteeton turvapaikkahakemus

Ilmeisen perusteettomana pidetään turvapaikkahakemusta;

1) jonka perusteeksi ei ole esitetty vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai muita sellaisia perusteita, jotka liittyvät palautuskieltoihin tai vainon pelkoon rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi;

2) jonka tarkoituksena on käyttää väärin turvapaikkamenettelyä;

3) jos turvapaikanhakija on saapunut turvallisesta maasta, jossa hän olisi voinut saada 30 tai 31 §:ssä tarkoitettua suojelua ja jonne hänet voidaan turvallisesti palauttaa; tai

4) jos hakija voidaan lähettää toiseen valtioon, joka on Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen mukaan vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

34 a §
Ilmeisen perusteettoman turvapaikkahakemuksen ratkaiseminen

Kun ulkomaalaisvirasto hylkää 34 §:n nojalla turvapaikkahakemuksen ilmeisen perusteettomana ja siihen liittyvän oleskelulupahakemuksen, ulkomaalaisvirasto päättää samalla käännyttämisestä. Ulkomaalaisviraston tällaisessa asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Ulkomaalaisviraston 1 momentissa tarkoitettu päätös alistetaan kokonaisuudessaan Uudenmaan lääninoikeuden ratkaistavaksi. Ulkomaalaisviraston on varattava hakijalle tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin päätös alistetaan lääninoikeudelle. Jos turvapaikanhakijaa ei tavoiteta, tiedoksiannon ja tilaisuuden tulla kuulluksi katsotaan tapahtuneen kahden vuorokauden kuluessa siitä, kun ulkomaalaisviraston päätös on todisteellisesti toimitettu turvapaikanhakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Lääninoikeuden on palautettava asia ulkomaalaisvirastoon uudelleen käsiteltäväksi, mikäli turvapaikkahakemusta ei ole pidettävä ilmeisen perusteettomana tai jos hakija on esittänyt käännyttämisen osalta uutta olennaista selvitystä taikka alistettu päätös on muutoin lainvastainen. Muussa tapauksessa lääninoikeuden on vahvistettava ulkomaalaisviraston päätös.

Lääninoikeus voi ratkaista asian yhden tuomarin kokoonpanossa. Lääninoikeuden päätös asiassa on annettava viipymättä. Lääninoikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Ulkomaalaisvirasto antaa turvalliseen maahan palautettavalle henkilölle asiakirjan, josta ilmenee, että hänen turvapaikkahakemustaan ei ole tutkittu aineellisesti Suomessa.

39 §
Käännyttämisestä päättäminen

Passintarkastusviranomainen voi saattaa asian ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi, jos käännyttämistä koskevalla asialla on merkitystä 37 §:n soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa tapauksissa. Ulkomaalaisvirasto voi myös omasta aloitteestaan ottaa käännyttämistä koskevan asian ratkaistavakseen.


Passintarkastusviranomaisen on tehtävä päätös käännyttämisestä 37 §:n 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ulkomaalainen on saapunut Suomeen. Ulkomaalaisvirasto päättää käännyttämisestä kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen yhteydessä.

57 §
Muutoksenhaku ulkomaalaisviraston päätökseen

Ulkomaalainen, joka on tyytymätön ulkomaalaisviraston turvapaikkaa, turvapaikanhakijalle suojelun tarpeen perusteella myönnettävää oleskelulupaa tai pakolaisuuden lakkaamista koskevaan päätökseen taikka ulkomaalaisviraston käännyttämistä ja siihen liittyvää maahantulokieltoa koskevaan päätökseen muussa kuin tämän lain 34 a §:ssä säädetyssä tapauksessa, saa valittaa päätöksestä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen, Uudenmaan lääninoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Uudenmaan lääninoikeuden 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Ulkomaalainen, joka on tyytymätön ulkomaalaisviraston päätökseen, joka koskee maasta karkottamista ja siihen liittyvää maahantulokieltoa, muukalaispassin, pakolaisen matkustusasiakirjan, viisumin tai oleskeluluvan peruuttamista taikka pysyvän oleskeluluvan epäämistä koskevaan päätökseen, saa valittaa päätöksestä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Päätöksestä, jolla viisumi tai oleskelulupa on peruutettu ennen kuin ulkomaalainen on saapunut maahan, ei kuitenkaan saa valittaa. Valittaa ei myöskään saa päätöksestä, jossa asian on todettu raukeavan sen johdosta, että hakija on peruuttanut hakemuksensa tai todennäköisesti poistunut Suomesta.

60 §
Valitusoikeuden rajoitukset

Muissa kuin 55 ja 57 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ei tämän lain nojalla tehtyihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla.

62 §
Eräiden päätösten täytäntöönpano- kelpoisuus

Tämän lain 37 §:n 1 tai 2 momentin nojalla tehtyä käännyttämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön sen estämättä, että siihen on haettu muutosta. Valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta 57 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa lykkää päätöksen täytäntöönpanon kunnes asia on ratkaistu.


70 §
Tiedottaminen ulkomaalaisvaltuutetulle

Tämän lain 31―33, 34 a, 39, 42, 43, 47, 49, 51, 54, 55 ja 57 §:ssä tarkoitetut päätökset on viipymättä saatettava ulkomaalaisvaltuutetun tietoon. Ulkomaalaisvaltuutetun pyynnöstä hänen tietoonsa on saatettava 21, 26, 63 ja 64 §:ssä tarkoitetut päätökset.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämän lain voimaan tullessa turvapaikka-lautakunnassa vireillä olevat asiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuteen.

Tätä lakia sovelletaan myös asioihin, jotka ovat tulleet vireille ennen lain voimaantuloa.

HE 207/1997
HaVM 25/1997
EV 214/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.