1258/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta 20 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1568/1991) 1 §, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 1 momentin 3 kohta ja 11 §, sekä

lisätään 9 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1533/1994, uusi 2 ja 3 kohta, jolloin muutettu 3 kohta ja nykyiset 2, 4, 5 kohdat siirtyvät 4―7 kohdiksi, seuraavasti:

1 §

Testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi voidaan toimintaa harjoittavia toimielimiä todeta päteviksi kansainvälisten suositusten ja standardien mukaisesti eli akkreditoida siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tässä asetuksessa säädetään lisäksi erityisvaatimuksiin perustuvasta toimielimen pätevyyden toteamisesta ja tähän liittyvästä pätevyyden arvioinnista sekä tuote- ja olosuhdevalvontaa koskevasta yhteistyöstä.

Toimielimellä tarkoitetaan tässä asetuksessa testaus- ja kalibrointilaboratorioita sekä tarkastus- ja sertifiointielimiä ja muita toimielimiä siten kuin niistä erikseen säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen akkreditoitujen toimielinten toimintaa seurataan ja valvotaan tämän asetuksen mukaisesti.

8 §

Akkreditointitoimintaa, muuta 1 §:ssä mainittua pätevyyden arviointi- ja toteamistoimintaa, tuote- ja olosuhdevalvontaa koskevaa yhteistyötä sekä näitä koskevien menettelyjen kehittämistä varten on neuvottelukunta, johon valtioneuvosto määrää kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä vähintään 14 ja enintään 20 muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.


Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina akkreditointitoiminnan ja muun 1 §:ssä mainitun pätevyyden arviointi- ja toteamistoiminnan sekä valvontatoiminnan kannalta keskeiset hallinnonalat, viranomaiset, elinkeinoelämä, kuluttajat, standardisointiala sekä pätevyyden toteamista koskevan toiminnan kohteena olevat toimielimet.

9 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on neuvoaantavana toimielimenä:


2) seurata muuta 1 §:ssä mainittua pätevyyden arviointi- ja toteamistoimintaa sekä tehdä esityksiä niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi;

3) seurata tuote- ja olosuhdevalvontatoimintaa ja tehdä esityksiä näitä koskevien pätevyyden toteamismenettelyjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi;

4) antaa lausuntonsa 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista sekä pyydettäessä muista akkreditointia koskevista asioista;

5) tehdä esityksiä 1 §:ssä mainittuja toimintoja koskevan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan edistämiseksi;

6) tehdä esityksiä koulutus- ja tiedotustoiminnan järjestämiseksi; sekä

7) suorittaa muita sille erikseen annettuja tehtäviä.


11 §

Mittatekniikan keskuksen tämän asetuksen nojalla tekemiin päätöksiin saa, jollei muualla ole toisin säädetty, hakea muutosta lääninoikeudelta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.