1245/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut 7 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 1 ja 2 §:n, 3 §:n 3 ja 4 momentin, 5 §:n 2 momentin, 6 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdan, 12 a §:n sekä 14 §:n 1 momentin ja 2 momentin 4 ja 7 kohdan,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi liikenneministeriön päätöksissä 1405/1992 ja 173/1996, 2 § osaksi liikenneministeriön päätöksissä 856/1992 ja mainituissa liikenneministeriön päätöksissä 1405/1992 ja 173/1996, 3 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta, 12 a §, 14 §:n 1 momentti ja 2 momentin 4 ja 7 kohta mainitussa liikenneministeriön päätöksessä 173/1996 sekä 3 §:n 4 momentti mainitussa liikenneministeriön päätöksessä 1405/1992 seuraavasti:

1 §
Teoriaopetus

Oppilaalle on annettava teoriaopetusta:

1) A1- tai A-luokkaa varten vähintään 12 tuntia;

2) B-luokkaa varten vähintään 20 tuntia;

3) C1- tai C-luokkaa varten vähintään 32 tuntia; ja

4) C1E-luokkaa varten vähintään 12 tuntia.

Teoriatunnin tulee kestää vähintään 45 minuuttia. Teoriaopetusta saa antaa oppilaalle enintään kolme tuntia päivässä. C1- ja C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun neuvoston direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

Tutkinnon vastaanottaja voi ajoneuvohallintokeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sallia poikkeuksia 1 momentin säännöksistä.

2 §
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta liikenteessä:

1) A1- tai A-luokkaa varten vähintään 10 ajokertaa;

2) B-, C1- tai C-luokkaa varten vähintään 28 ajokertaa tai, milloin opetus sisältää 2 a §:ssä tarkoitetun pimeällä ajamisen opetuksen, vähintään 30 ajokertaa; ja

3) C1E-luokkaa varten vähintään 16 ajokertaa.

C1- ja C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun neuvoston direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

Tutkinnon vastaanottaja voi ajoneuvohallintokeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sallia poikkeuksia 1 momentissa mainituista ajo-opetuksen vähimmäismääristä, jos oppilaalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti tai ajo-opetusta ajo-oikeuden saamiseksi.

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella vähintään kuusi ajokertaa, jos ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 28 tai 30 ajokertaa ja vähintään neljä ajokertaa, jos ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 16 ajokertaa. C1- tai C-luokkaa varten on oppilaalle, jolla ei ole B-luokan ajo-oikeutta, annettava ajo-opetusta henkilöautolla 10 ajokertaa, joista puolet on oltava maantieajoa. Moottoritiellä saa antaa ajo-opetusta vain oppilaalle, jonka voidaan katsoa kykenevän turvallisesti ja muuta liikennettä kohtuuttomasti haittaamatta kuljettamaan ajoneuvoa.

B, C1- ja C-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä myös opetusta ajoharjoitteluradalla. Kaksi ajoharjoitteluradalla annettua ajokertaa saadaan lukea maantieajo-opetuksena 3 momentissa mainittuihin vähimmäismääriin. Liikenneministeriö antaa erikseen säännökset opetuksen sisällöstä siellä missä ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.

5 §
Opetuksen järjestely

Teoriaopetus on annettava autokoulun opetustilassa. Samassa kunnassa tai viereisissä kunnissa toimivat autokoulut saavat järjestää yhteisesti C1-, C-, D1-, D-, C1E- ja CE luokkaa varten annettavan teoriaopetuksen sekä A1- tai A-luokkaa varten annettavaan teoriaopetukseen sisältyvän moottoripyörää ja sillä ajamista koskevan erityisopetuksen.


6 §
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvona on käytettävä:


3) kuorma-autoa, jonka todellinen kokonaismassa on vähintään 60 prosenttia sen rekisteröidystä kokonaismassasta, jos opetusta annetaan C1- tai C-luokkaa varten;


5) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on C-luokan kuorma-auto, jos opetusta annetaan CE-luokkaa varten, C1- tai C-luokan kuorma-auto, jos opetusta annetaan C1E-luokkaa varten, D-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan DE-luokkaa varten ja D1-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan D1E-luokkaa varten.


12 a §
C1-, C-, D1- ja D-luokan tutkintovaatimukset

C1-, C1E-, C-, CE-, D1-, D1E, D- ja DE-luokan kuljettajantutkinnon on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun neuvoston direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

14 §
Ajokoe

Ajokokeen vähimmäiskestoaika on 45 minuuttia tai, jos koe suoritetaan C1E-, CE-, D- tai DE-luokkaa varten, 60 minuuttia. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet ajokokeen suorittamisesta.

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja opetusajoneuvoja lukuun ottamatta


4) C1-luokan tutkinnossa kuorma-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 4 000 kg ja C-luokan tutkinnossa C-luokan kuorma-auton rekisteröidyn kokonaismassan vähintään 10 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 7 500 kg, pituuden vähintään seitsemän metriä, akselivälin vähintään 3,80 m ja takaylityksen vähintään 1,5 m sekä suurimman rakenteellisen nopeuden sekä C1- että C-luokan tutkinnossa vähintään 80 km/h;


7) C1E-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C1- tai C-luokan kuorma-auto, pituuden on oltava vähintään kahdeksan metriä ja perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan vähintään 2 000 kg ja CE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C-luokan kuorma-auto, yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 20 000 kg, pituuden vähintään 14 m, sekä vetoauton ja perävaunun suurimman rakenteellisen nopeuden sekä C1E- että CE-luokan tutkinnossa vähintään 80 km/h. Vetoautoon kytketyn hinattavan ajoneuvon on CE-luokan tutkinnossa oltava joko puoliperävaunu tai kaksiakselinen varsinainen perävaunu ja sen pituuden on oltava vähintään neljä metriä. Vetoauton ja perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on CE-luokan tutkinnossa oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen; jaTämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.