1208/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1412/1992:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen 1 mukaisesti.

Päätös ei koske tutkimustoimintaa, kehitystyötä ja analyysitarkoituksia eikä vientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1997.

Tämän päätöksen vaatimusten vastaisia kemikaaleja ei saa luovuttaa markkinoille 30 päivä kesäkuuta 1998 jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 7 päivänä joulukuuta 1995 antama päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita sekä tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista (1375/1995).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/60/EY, EYVL N:o L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Komission direktiivi97/10/EY, EYVL N:o L 68/24, 8.3.1997, s. 24

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

LIITE 1

Aine tai aineryhmä

1. a. Kemikaalilain 11 §:n 4 momentin mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelo) ryhmän 1 tai 2 syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokiteltu aine, joka on merkitty vähintään varoitusmerkillä "myrkyllinen" (T) ja lausekkeella R 45: "Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa" tai lausekkeella R 49: "Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä".

Kohdan a aineet luetellaan liitteessä 2 seuraavasti:

― ryhmän 1 syöpää aiheuttavat aineet luettelossa 1 ja

― ryhmän 2 syöpää aiheuttavat aineet luettelossa 2.

b. Kemikaalilain 11 §:n 4 momentin mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelo) ryhmän 1 tai 2 perimää vaurioittavaksi aineeksi luokiteltu aine, joka on merkitty vähintään lausekkeella R 46: "Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita."

Kohdan

b aineet luetellaan liitteessä 2 seuraavasti:

― ryhmän 1 perimää vaurioittavat aineet luettelossa 3 ja

― ryhmän 2 perimää vaurioittavat aineet luettelossa 4.

c. Kemikaalilain 11 §:n 4 momentin mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelo) ryhmän 1 tai 2 lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi luokiteltu aine, joka on merkitty lausekkeella R 60: "Voi heikentää hedelmällisyyttä" ja/tai R 61: "Vaarallista sikiölle".

Kohdan

c aineet luetellaan liitteessä 2 seuraavasti:

― ryhmän 1 lisääntymiselle vaaralliset aineet luettelossa 5 ja

― ryhmän 2 lisääntymiselle vaaralliset aineet luettelossa 6.

Kielto tai rajoitus

Liitteessä 2 mainittua syöpää aiheuttavaa, perimää vaurioittavaa ja lisääntymiselle vaarallista ainetta ei saa käyttää yleiseen kulutukseen myytäväksi tarkoitetussa kemikaalissa, jos yksittäisen aineen pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin

― aineluettelossa aineelle annettu pitoisuusraja, tai

― kemikaalilain 19 § 2 momentin nojalla kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun päätöksen liitteessä 2 taulukoissa 6 ja 6 a, 7 ja 7 a sekä 8 ja 8 a olevat ryhmien 1 ja 2 pitoisuusrajat silloin kun aineluettelossa ei ole ilmoitettu pitoisuusrajaa.

Tällaisten kemikaalien pakkauksissa on oltava muiden merkintöjen lisäksi helposti luettavissa oleva ja pysyvästi kiinnitetty merkintä: "Vain ammattikäyttöön. Varoitus ― vältettävä altistumista ― luettava erityisohjeet ennen käyttöä". "Endast för yrkesmässigt bruk. OBS! Undvik exponering ― Begär specialinstruktioner före användning".

Rajoitusta ei sovelleta:

a) lääke- ja eläinlääkevalmisteeseen

b) kosmeettiseen valmisteeseen

c) seuraaviin polttoaineisiin:

― moottoripolttoaineeseen, kuten moottoribensiiniin,

― maaöljytuotteeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi siirrettävissä tai kiinteissä polttolaitteissa,

― suljetussa järjestelmässä myytävään polttoaineeseen (kuten esimerkiksi nestekaasupullo); eikä

d) taiteilijaväreihin.

Liite 2; Syöpää aiheuttavat aineet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.