1193/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Valtiovarainministeriön päätös JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta

Valtiovarainministeriö on päättänyt julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetun asetuksen (926/1991) 6 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 368/1997:

1 §
Yleistä

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetun asetuksen 1 §:ssä (995/1993) tarkoitettuun JHTT-tutkintoon on oikeus osallistua henkilöllä, joka on toiminut julkishallinnon ja -talouden tehtävissä 2 §:n mukaisesti ja tilintarkastustehtävissä 3 §:n mukaisesti.

2 §
Julkishallinnon ja -talouden tehtävissä hankittu kokemus

JHTT-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän kokemuksen julkishallinnon ja -talouden tehtävistä toimimalla päätoimisesti vähintään viisi vuotta

1) valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän tai sellaisen yhteisön, jossa niillä on määräämisvalta, samoin kuin muun luonteeltaan julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön, ei kuitenkaan osakeyhtiön, talouspäällikkönä, laskentapäällikkönä, hallintopäällikkönä, taloussuunnittelijana, taloustarkastajana, sisäisenä tarkastajana tai julkishallinnon tilintarkastajana taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa taloushallinto- ja tarkastustehtävissä; tai

2) JHTT-yhteisössä tai Keskuskauppakamarin taikka kauppakamarin hyväksymässä tilintarkastusyhteisössä julkisen sektorin tarkastustehtävissä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta sellaisesta kokemuksesta, joka on saatu muun julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön kuin valtion, kunnan, seurakunnan tai kuntayhtymän palveluksessa, luetaan kokemukseksi enintään puolet vaadittavasta kokemuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kokemus on oltava pääosin viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

3 §
Tilintarkastustehtävissä hankittu kokemus

JHTT-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuskokemuksen toimimalla vähintään neljä vuotta

1) julkisyhteisön tilintarkastustehtävissä tai muissa taloudenhoidon tarkastustehtävissä taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa tehtävissä;

2) julkisyhteisön tai kirjanpitolaissa (655/1973) tarkoitetun yhteisön sisäisenä tarkastajana; tai

3) tilintarkastustehtävissä kirjanpitolain nojalla kirjanpitovelvollisissa liiketoimintaa harjoittavissa yhteisöissä ja säätiöissä;

Ellei 1 momentissa tarkoitettu kokemus ole päätoimista, JHTT-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuskokemuksen myös toimimalla sivutoimisesti julkisyhteisöjen tai muiden yhteisöjen tilintarkastajana siten, että tilintarkastuskokemus on ollut monipuolista sekä määrältään ja laadultaan riittävän vaativaa.

Tässä pykälässä tarkoitettu tilintarkastuskokemus on oltava pääosin viimeisen viiden vuoden ajalta.

4 §
Vaatimusten täyttymisen ajankohta

Julkishallinnon ja -talouden tehtävistä sekä tilintarkastustehtävistä saaduksi kokemukseksi luetaan hakijan JHTT-tutkinnon hakuajan päättymisajankohtaan mennessä saama käytännön kokemus.

Edellä 2 §:n 3 momentissa ja 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut määräajat lasketaan tut kintoon hakuajan päättymisajankohdasta taaksepäin.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 ja sitä sovelletaan ensim- mäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuoden 1998 JHTT-tutkintoon.

Tämän päätöksen estämättä vuosina 1998― 1999 järjestettäviin JHTT-tutkintoihin hyväksytään hakija, jos hän on saanut ennen tämän päätöksen voimaantuloa oikeuden osallistua tutkintoon.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.