1191/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon

Valtioneuvosto on öljyjätemaksusta 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (894/1986) 7 § 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 846/1996, ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Tarkoitus

Tässä päätöksessä tarkoitetulla valtionavustuksella edistetään öljyjätehuollon asianmukaista järjestämistä.

Valtionavustusta voidaan myöntää tämän päätöksen mukaisesti öljyjätemaksuina kertyvistä varoista öljyjätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen valtion talousarvioon sisältyvän määrärahan rajoissa.

2 §
Avustettavat kohteet ja avustuksen ennakko

Ympäristöministeriö voi myöntää öljyjätteen käsittelijälle, joka on tehnyt sen kanssa öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen, jäljempänä yhtiö, avustusta menoihin, jotka aiheutuvat:

1) öljyjätteen tuottajalle sekä ongelmajätteiden paikallista tai alueellista vastaanottopaikkaa taikka sataman öljyjätteen vastaanottopaikkaa ylläpitävälle tai öljyjätteiden keräämistoimintaa harjoittavalle kunnalle, kuntayhtymälle tai yritykselle yhtiön öljyjätteestä maksamista korvauksista;

2) öljyjätteen kuljetuksen suorittajalle yhtiön maksamista alueellisesti tasapuolisista kuljetuskorvauksista; sekä

3) yhtiölle öljyjätteiden varastoinnista, keräämistoiminnasta, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä niissä tarvittavien laitteiden ja muiden välineiden hankinnasta tai vuokrauksesta, öljyjätteiden tutkimuksesta, tarkkailusta ja laadun parantamisesta sekä öljyjätteiden hyödyntämiseen tai käsittelyyn liittyvistä muista tehtävistä.

Yhtiölle voidaan maksaa avustuksen ennakkoa siten kuin menojen arvioidaan ajoittuvan.

3 §
Avustuksen suuruus

Öljyjätehuollon järjestämiseen avustusta myönnetään enintään se määrä, joka saadaan, kun yhtiön 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista öljyjätehuollon järjestämisestä aiheutuvista menoista ja kohtuulliseksi katsottavasta liikevoitosta vähennetään yhtiön öljyjätteen kuljetuksesta, käsittelystä ja myynnistä saamat tulot. Investointimenoihin avustusta myönnetään kuitenkin enintään 30 prosenttia investointihankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, joiksi luetaan ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen (894/1996) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut kustannukset.

4 §
Avustusta koskeva hakemus

Avustusta ja sen ennakkoa koskeva hakemus liitteineen on toimitettava ympäristöministeriölle vuosittain 15 päivään helmikuuta mennessä.

Hakemuksessa on oltava:

1) selvitys yhtiön edellisen vuoden aikana eri toimituskohteista ja -alueilta vastaanottamien, hyödyntämien, käsittelemien, välittämien, eri käyttökohteisiin myymien ja vuoden lopussa yhtiön varastoissa olevien öljyjätteiden määrästä;

2) selvitys 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista yhtiölle edellisen vuoden aikana aiheutuneista menoista ja tuloista kohteittain ja tarpeellisilta osin yksikköhinnoittain eriteltynä;

3) selvitys yhtiölle edellisen vuoden aikana maksetun avustuksen käytöstä eri kohteisiin;

4) selvitys yhtiön edellisen vuoden aikana öljyjätteen myynnistä saamien tulojen määrästä;

5) tilintarkastajan lausunto, josta tulee ilmetä, että esitetyt tiedot perustuvat hyväksyttäviin tositteisiin avustuksen saajan kirjanpidossa eikä siihen ole sisällytetty eriä, jotka tämän päätöksen mukaan eivät ole hyväksyttäviä;

6) suunnitelma haettavan avustuksen ennakon käytöstä eri kohteisiin; sekä

7) ympäristöministeriön tarpeellisiksi katsomat muut selvitykset.

5 §
Avustusta koskeva päätös

Ympäristöministeriö tekee hakemuksen perusteella päätöksen avustuksen myöntämisestä ja avustuksen ennakon maksatuksesta. Päätöksessä on edellytettävä, että avustuksen käytössä noudatetaan Euroopan yhteisöjen valtion tukia koskevia säädöksiä.

6 §
Avustuksen käytön valvonta

Ympäristöministeriö ja asianomainen alueellinen ympäristökeskus valvovat tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen käyttöä.

Avustuksen saajan tulee pitää kirjaa toiminnan aiheuttamista kustannuksista siten, että avustuksen käytön valvojalle esitetyt kustannukset ovat tarvittaessa vaikeuksitta todennettavissa kirjanpidon alkuperäistositteista.

Avustuksen saajan tulee varata avustuksen käytön valvojalle mahdollisuus tarkastaa avustuksen saajan koko varainkäyttöä avustuksen käytön ja avustusehtojen täyttämisen selvittämiseksi sekä avustushakemuksessa ja avustuksen maksatusten yhteydessä esitettyjen tietojen tarkistamiseksi. Avustuksen saaja on velvollinen esittämään avustuksen käytön valvojalle kaikki tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ja muut tallenteet sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

Mikäli avustuksen saajan olosuhteissa tai avustusta haettaessa esitetyissä suunnitelmissa tapahtuu oleellisia muutoksia, avustuksen saajan tulee välittömästi ilmoittaa muutoksista kirjallisesti avustuksen käytön valvojalle.

Ympäristöministeriöllä, alueellisella ympäristökeskuksella sekä Euroopan yhteisöjen komissiolla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan tilinpitoa ja toimintaa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen avustuksen käytön oikeellisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.

7 §
Avustuksen takaisinperintä

Tämän päätöksen mukainen avustus on maksettava kokonaan tai asianomaiselta osalta takaisin taikka peruutettava vielä maksamatta olevalta osalta, jos:

1) avustuksen saaja on avustusta tai sen maksamista hakiessaan antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen saamiseen tai avustuksen ehtojen asettamiseen;

2) avustuksen saaja on avustuksen maksamista tai sen valvontaa varten kieltäytynyt antamasta tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa;

3) avustus on suoritettu muutoin virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti; tai

4) avustusta on käytetty vastoin sille säädettyä tai määrättyä käyttötarkoitusta.

Milloin avustuksen ehtoja on muilta osin laiminlyöty, avustus tai osa siitä voidaan määrätä palautettavaksi ja vielä maksamatta olevalta osalta peruutetuksi tai maksatus keskeytettäväksi.

Päätöksen avustuksen peruuttamisesta, keskeyttämisestä, takaisinperinnästä tai palauttamisesta tekee ympäristöministeriö.

Laittomasti myönnetty tuki voidaan eräiden valtion tukia koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta annetun lain (1593/1994) perusteella komission päätöksen mukaisesti periä kokonaan tai osittain takaisin tuen saajalta.

8 §
Olosuhteiden muutos ja ilmoitusvelvollisuus

Jos avustuksen maksamista seuraavan viiden vuoden aikana avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttö lopetetaan tai sitä olennaisesti vähennetään, avustuksen myöntämisen perusteena ollutta omaisuuden käyttötarkoitusta olennaisesti muutetaan tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy muutoin toisen hallintaan taikka omaisuudelle tapahtuu vahinko eikä omaisuuden arvo ole vähäinen, on avustusta vastaava suhteellinen osa omaisuuden arvosta taikka vakuutus- tai muusta korvauksesta palautettava valtiolle kuuden kuukauden kuluessa edellä tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta tai vahinkotapahtumasta, jollei ympäristöministeriö erityisestä syystä toisin päätä.

Avustuksen saajan on ilmoitettava avustuksen käytön valvojalle ja ympäristöministeriölle edellä mainitusta olosuhteiden muutoksesta tai avustuksen kohteena olleelle omaisuudelle sattuneesta vahingosta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

9 §
Korko ja viivästyskorko

Edellä 7 §:ssä tarkoitetulle palautettavalle avustuserälle on maksettava sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Milloin avustuksen saaja ei ole maksanut 1 momentissa tarkoitettua korkoa tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua palautusta valtiolle määrättyyn eräpäivään mennessä tai avustuksen saaja ei ole tehnyt 8 §:n 2 momentissa mainittua ilmoitusta, avustuksen saajan on maksettava valtiolle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan palautettavalle määrälle eräpäivästä taikka olosuhteiden muuttumisesta tai vahinkotapahtumasta lukien.

10 §
Tarkemmat säännökset ja ohjeet sekä viittaukset

Ympäristöministeriö voi antaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta, kuten tuen hakemisesta, maksatuksesta ja takaisinperinnästä, tarkempia säännöksiä ja ohjeita.

Tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on muutoin soveltuvin osin noudatettava ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista annettua valtioneuvoston päätöstä ja valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi annettua valtioneuvoston päätöstä (490/1965) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Päätöstä sovelletaan myös myönnettäessä avustusta aikaisemmilta vuosilta siirtyneistä määrärahoista.

Tällä päätöksellä kumotaan 29 päivänä huhtikuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä (446/1987) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavaa päätöstä noudatetaan kuitenkin sen perusteella myönnettyihin avustuksiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.