1190/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muuttanut saaristokuljetusten tukemisesta 28 päivänä huhtikuuta 1982 annetun valtioneuvoston päätöksen (311/1982) 1 §:n, 2 §:n 1 ja 2 momentin, 8 §:n ja 9 §:n 2 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 1 § valtioneuvoston päätöksessä 1688/1993, 2 §:n 1 momentti valtioneuvoston päätöksessä 621/1983 ja 2 momentti valtioneuvoston päätöksessä 311/1982, 8 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa valtioneuvoston päätöksessä sekä 2 ja 3 momentti valtioneuvoston päätöksessä 1233/1989 ja 9 §:n 2 momentti valtioneuvoston päätöksessä 621/1983, sekä

lisännyt 5 §:ään uuden 4 momentin seuraavasti:

1 §

Alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/1993) perusteella I ja II tukialueeseen määrätyiltä muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevilta pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkavista Suomessa suoritettavista tavarankuljetuksista voidaan maksaa kuljetustukea valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta siten kuin jäljempänä määrätään.

2 §

Kuljetustukea maksetaan 1 §.ssä tarkoitetuilta alueilta alkavista vähintään 65 kilometrin pituisista kuorma-autokuljetuksista ja vesikuljetuksista toiselle saarelle tai mantereelle sekä näiden keskinäisistä ja rautatiekuljetusten kanssa tapahtuvista yhdistetyistä kuljetuksista. Hakemuksesta voidaan maksaa kuljetustukea lyhyemmistäkin kuljetuksista kuin edellä on tarkoitettu, mikäli poikkeuksellisen korkeat kuljetuskustannukset tai muut erityiset olosuhteet sitä edellyttävät.

Kuljetustukea maksetaan myös yritysten omista kuljetuksista erillisinä tai 1 momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin liittyvinä. Kuljetustukea yritysten omista kuljetuksista maksetaan enintään lähimpään mantereella sijaitsevaan kunnan keskustaajamaan tai lähimmälle rautatieasemalle saakka, ellei 8 §:ssä mainittu viranomainen erityisistä syistä toisin päätä.


5 §

Kuljetustukea ei kuitenkaan makseta aloil-le, joille myönnetty valtion tuki on Euroopan unionissa erityisten säännösten alaista.

8 §

Kuljetustukea koskevan hakemuksen käsittelee ja kuljetustuen myöntää Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen yritysosasto.

Kuljetustukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen yritysosastolta kultakin puolivuotiskaudelta erikseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa kunkin kalenteripuolivuotiskauden päättymisestä. Jos kuljetusmaksujen yhteismäärä puolen vuoden ajalta jää alle 2 000 markan, mutta on kalenterivuodelta vähintään 2 000 markkaa, on kuljetustukea koko kalenterivuodelta haettava kahden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päätymisestä.

Hakemukseen on liitettävä kuljetuskirja tai muu 8 §:ssä tarkoitetun viranomaisen hyväksymä selvitys siitä kuljetuksesta, johon kuljetustukea haetaan. Lisäksi hakijan tulee toimittaa muitakin hakemuksen ratkaisemista varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Yritysten omista kuljetuksista vaadittavista selvityksistä antaa 8 §:ssä tarkoitettu viranomainen tarkemmat ohjeet.

9 §

Asianomainen ministeriö voi tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tätä päätöstä sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat päätöksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Teollisuusneuvos
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.