1174/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Asetus yritystukineuvottelukunnasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään yritystuen yleisistä ehdoista 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun lain (786/1997) 6 ja 11 §:n nojalla:

Yritystukineuvottelukunnan tehtävät
1 §

Yritystukineuvottelukunnan tehtävänä on:

1) antaa yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain (786/1997) 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja lausuntoja; sekä

2) tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja hallintokäytännön kehittämiseksi.

Neuvottelukunta seuraa myös toimialaansa koskevaa kansallista ja kansainvälistä säännöstöä, käytäntöä ja kehitystä.

2 §

Neuvottelukunnalta on pyydettävä yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto olemassa olevan yritystukiohjelman muuttamisesta, jos kyseessä on yritystukiohjelman soveltamisalaa tai yritystuen tasoa tai muotoa koskeva olennainen muutos.

Neuvottelukunnalta on pyydettävä yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu lausunto, kun haettavan yritystuen suuruus on vähintään 10 miljoonaa markkaa.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, lausuntoa ei tarvitse pyytää valtion talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston, teknologian kehittämiskeskuksen eikä yksityisoikeudellisen yhteisön tai säätiön yksittäisestä yritystukipäätöksestä.

Yritystukineuvottelukunnan kokoonpano
3 §

Yritystukineuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä sekä kaikilla heistä henkilökohtainen varajäsen, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunta ja sen puheenjohtaja määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä. Neuvottelukunta valitsee yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Neuvottelukunnassa tulee lisäksi olla edustettuina sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, maaja metsätalousministeriö, liikenneministeriö ja työministeriö.

Neuvottelukunnalla voi olla yksi tai useampi sivutoiminen sihteeri.

Asioiden käsittely yritystukineuvottelukunnassa
4 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

5 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään puolet muista jäsenistä sitä vaatii.

6 §

Neuvottelukunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

7 §

Sihteeri esittelee ja valmistelee neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat sekä suorittaa puheenjohtajan määräämät muut tehtävät.

8 §

Neuvottelukunta voi sen käsiteltävänä olevassa asiassa kuulla asiantuntijoita ja hankkia asiantuntijalausuntoja.

9 §

Neuvottelukunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat asiakirjoineen, äänestykset ja neuvottelukunnan päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Jäsenen eriävä mielipide ja sihteerin neuvottelukunnan päätöksestä poikkeava päätösehdotus on asianomaisen allekirjoittamana liitettävä taltiokappaleeseen.

10 §

Neuvottelukunnan tulee antaa vuosittain kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus toiminnastaan.

11 §

Neuvottelukuntaan sovelletaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

12 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa tarvittaessa neuvottelukunnalle tämän esityksestä työjärjestyksen.

Voimaantulo
13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.