1157/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (1071/1994) 2 §:n 2 kohta,

muutetaan 4 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta ja 2 momentti, 9 §:n 4 ja 6 kohta ja 11 § sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

4 §
Öljyn maahantuojan velvoitevarastointi- ilmoitus

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden maahantuojan sekä öljytuotteiden maahantuojan on ilmoitettava:


4) raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden sekä öljytuotteen keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohdassa mainitut vähennykset.

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden tuonti- ja vientimääriin ei sisällytetä ulkomaisen toimeksiantajan lukuun Suomessa jalostettavaksi tuotuja eriä, joista valmistettuja tuotteita ei toimiteta kotimaiseen kulutukseen.

7 a §
Varaston sijoittaminen ulkomaille

Halutessaan sijoittaa velvoitevaraston ulkomaille varastointivelvollisen on esitettävä Huoltovarmuuskeskukselle selvitys:

1) ulkomaille sijoitettavan tuotteen määrästä ja laadusta yksilöitynä Huoltovarmuuskeskuksen antamien ohjeiden mukaan;

2) ulkomaille sijoittamisen kestosta;

3) varaston sijaintikohteesta;

4) tiedot varastoa hoitavasta yhteisöstä;

5) varaston sijoittamisen perusteena olevista sopimusjärjestelyistä; sekä

6) valmisteluista, joilla on varauduttu varaston käyttöönottoon tai siirtämiseen Suomeen, ja muista Huoltovarmuuskeskuksen määräämistä seikoista.

9 §
Laitoksen velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää maakaasulaitokselle tai kivihiililaitokselle luvan korvata varastointivelvoitteen muulla vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä edellyttäen, että:


4) järjestely perustuu Suomessa taikka tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 9 tai 13 §:n nojalla määrätyssä muussa maassa sijaitsevaan primäärienergialähteeseen;


6) järjestely ei perustu muulle varastointivelvolliselle määrätyyn velvoitevarastoon tai turvavarastolain (970/1982) nojalla pidettävään turvavarastoon taikka sellaiseen ulkomaisen varastoijan lukuun Suomessa pidettävään varastoon, joka on varattu muun maan kuin Suomen energiahuollon turvaamiseen; sekä


11 §
Raakaöljyn maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää raakaöljyn ja muun öljynjalostuksessa käytettävän raaka-aineen maahantuojalle luvan korvata varastointivelvoitteestaan enintään 50 prosenttia öljytuotteilla.

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavia öljytuotteita voivat olla nestekaasu, lentobensiini, moottoribensiini ja teollisuusbensiini sekä bensiinin valmistamiseen käytettävät jalostamovalmisteet, lentoja moottoripetroli, dieselöljy sekä kevyt ja raskas polttoöljy. Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavasta öljytuotemäärästä saa enintään 35 prosenttia olla raskasta polttoöljyä. Keskitisleiden osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia ja bensiini- tuotteiden ja -valmisteiden osuuden vähintään 15 ja enintään 30 prosenttia.

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvattaessa katsotaan öljytuotetonnin vastaavan tonnia raakaöljyä tai muuta öljynjalostuksessa käytettävää raaka-ainetta.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.