1156/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Asetus Suomen FAO-toimikunnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) toimialaan liittyvissä kysymyksissä maa- ja metsätalousministeriötä avustaa Suomen FAO-toimikunta, joka toimii myös FAO:n ohjesäännössä tarkoitettuna kansallisena elimenä Suomessa.

2 §

Suomen FAO-toimikunnan tehtävänä on koordinoida ja suunnitella Suomen toimintaa FAO:ssa sekä siihen liittyen muissa elintarvike- ja maatalousasioita käsittelevissä YK-järjestöissä, valmistella niiden eri elimissä esitettäviä kannanottoja, jakaa tietoa niiden toiminnasta ja suosituksista sekä tehdä esityksiä järjestöjen eri elinten päätöksistä ja suosituksista aiheutuviksi toimenpiteiksi.

3 §

Valtioneuvosto määrää toimikunnan puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta sekä muiksi jäseniksi maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajat sekä enintään kymmenen muuta FAO:n toimialaa hyvin tuntevaa jäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toimikunnan sihteerinä toimii maa- ja metsätalousministeriön virkamies.

4 §

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösval- tainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

5 §

Toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika on kolme kalenterivuotta kerrallaan. Mikäli joku heistä eroaa kesken toimikauden, määrätään hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 §

Toimikunta voi toimia jaostoihin jakautuneena ja kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita.

7 §

Toimikunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen toimeenpanosta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan kansainvälisten maatalousasiain neuvottelukunnasta 29 päivänä helmikuuta 1968 annettu asetus (151/1968) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.