1092/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun maakaasuasetuksen (1058/1993) 51 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1171/1995,

muutetaan 3 §:n 24 kohta, 23 §:n 3 momentti ja 51 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 24 kohta ja 51 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 1171/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a―3 e § ja 23 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1171/1995, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


24) tarkastuslaitoksella turvatekniikan keskuksen 3 c §:n mukaisesti hyväksymää tarkastuslaitosta.

3 a §
Tarkastuslaitokselle asetetut vaatimukset

Tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä;

3) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet;

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla maakaasusäännösten mukaisuus varmistetaan, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten;

5) laitos pitää salassa kaikki toimintaa harjoittaessaan saamansa tiedot toiminnanharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta eikä käytä niitä ilman asianmukaista lupaa, jollei muualla toisin säädetä; sekä

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, jollei valtio lain nojalla vastaa vahingoista tai ole niistä suoraan vastuussa.

Tarkastuslaitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että kyseisen palvelun suorittaja täyttää vastaavasti 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

3 b §
Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava turvatekniikan keskukselle.

Hakemukseen tulee liittää 3 a §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat, joihin sisältyy mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu turvatekniikan keskuksen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä.

3 c §
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät, turvatekniikan keskus hyväksyy laitoksen tässä asetuksessa tarkoitetuksi tarkastuslaitokseksi.

Hyväksyminen voidaan antaa määräajaksi. Turvatekniikan keskus voi asettaa hyväksymiselle tarkastuslaitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja.

3 d §
Muutoksista ilmoittaminen

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. Laitoksen on lisäksi annettava vuosittain kertomus toiminnastaan.

3 e §
Hyväksymisen peruuttaminen

Jos tarkastuslaitos toimii säännösten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia, turvatekniikan keskuksen on kehotettava tarkastuslaitosta korjaamaan puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, turvatekniikan keskuksen on peruutettava hyväksyminen.

23 §
Putkiston omistajan tekemä tarkastus

Edellytyksenä tarkastusoikeuden saamiselle on, että putkiston omistajan tai haltijan palveluksessa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on tehtävään soveltuva tekninen koulutus sekä riittävä kokemus tarkastuksiin liittyvissä tehtävissä, ja että putkistoa hoidetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Putkiston omistajan tai haltijan tekemät määräaikaistarkastuksen korvaavat toimenpiteet on dokumentoitava asianmukaisella tavalla.

51 §
Valmistus ja maahantuonti

Maakaasuputkistossa saa käyttää vain sellaisia muoviputkia ja niiden osia, jotka pätevä ja riippumaton osapuoli on tyyppitarkastanut. Muoviputkissa ja niiden osissa tulee olla merkintä soveltuvuudesta maakaasukäyttöön.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut maakaasuasetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.