1091/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä kesäkuuta 1973 annetun paineastia-asetuksen (549/1973) 3 §:n 1 momentin 15 kohta ja 15 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 15 kohta asetuksessa 1162/1995 ja 15 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 636/1977, sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a § ja siitä asetuksella 1204/1991 kumotun 31 §:n tilalle uusi 31 § sekä asetukseen uusi 8 a luku, johon samalla siirretään lisätty 31 §, seuraavasti:

3 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


15) tarkastuslaitoksella turvatekniikan keskuksen 31 b §:n mukaisesti hyväksymää tarkastuslaitosta;


15 §

Paineastian omistajan tai haltijan on ilmoitettava uusi, maahan tuotu tai oleellisesti muutettu paineastia rekisteröitäväksi rakennetarkastuksessa. Ilmoituksessa esitetään valmistajaa, maahantuojaa, omistajaa ja haltijaa koskevat tiedot, valvontaviranomaiselta pyydetty rekisterinumero sekä paineastiaa koskevat tekniset tiedot. Ilmoitusta on myöhempien tarkastusten yhteydessä täydennettävä paineastian sijaintia ja käytön valvojaa koskevilla tiedoilla.

Tarkastuslaitos täydentää ilmoituksen kyseistä ja seuraavaa tarkastusta koskevilla tiedoilla ja toimittaa sen tarkastuksen jälkeen valvontaviranomaiselle. Tarkastuslaitoksen on toimitettava valvontaviranomaiselle vastaavat tiedot myös käyttöönottotarkastuksesta ja määräaikaistarkastuksista.

Paineastian omistajan tai haltijan on toimitettava valvontaviranomaiselle muutokset paineastian omistajaa, haltijaa ja käytön valvojaa koskeviin tietoihin.

Jos paineastia kuuluu alukseen, on sen omistajan huolehdittava siitä, että aluksen omistajan vaihtumisesta sekä nimen muuttamisesta ensi tilassa ilmoitetaan asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

15 a §

Jos paineastiaa ei ole enää rekisteröitävä tai jos paineastia poistetaan pysyvästi käytöstä, omistaja tai haltija voi pyytää valvontaviranomaiselta, että paineastia poistetaan rekisteristä. Jos paineastiasta tulee rekisteröitävä, omistajan tai haltijan on pyydettävä paineastialle ylimääräinen tarkastus, jolloin on noudatettava, mitä 15 §:ssä säädetään.

Jos paineastia poistetaan tilapäisesti käytöstä, omistaja tai haltija voi pyytää valvontaviranomaiselta sitä koskevan tiedon merkitsemistä paineastiarekisteriin. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle paineastian ottamisesta uudelleen käyttöön, jollei ilmoitusta tehdä 15 §:n 2 momentin perusteella.

Valvontaviranomainen voi 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa edellyttää, että omistaja tai haltija pyytää tarkastuslaitokselta ylimääräisen tarkastuksen, jossa rekisterimerkintöjen muuttamisen asianmukaisuus todetaan.

8 a luku

Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

31 §

Tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä;

3) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet;

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla paineastialain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisuus varmistetaan, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten;

5) laitos pitää salassa kaikki toimintaa harjoittaessaan saamansa tiedot toiminnanharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta eikä käytä niitä ilman asianmukaista lupaa, jollei muualla toisin säädetä; sekä

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, jollei valtio lain nojalla vastaa vahingoista tai ole niistä suoraan vastuussa.

Tarkastuslaitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että kyseisen palvelun suorittaja täyttää vastaavasti 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

31 a §

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava turvatekniikan keskukselle.

Hakemukseen tulee liittää 31 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat, joihin sisältyy mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu turvatekniikan keskuksen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä.

31 b §

Varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät, turvatekniikan keskus hyväksyy laitoksen tässä asetuksessa tarkoitetuksi tarkastuslaitokseksi.

Hyväksyminen voidaan antaa määräajaksi. Turvatekniikan keskus voi asettaa hyväksymiselle tarkastuslaitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja.

31 c §

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. Laitoksen on lisäksi annettava vuosittain kertomus toiminnastaan.

31 d §

Jos tarkastuslaitos toimii säännösten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia, turvatekniikan keskuksen on kehotettava tarkastuslaitosta korjaamaan puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, turvatekniikan keskuksen on peruutettava hyväksyminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut paineastia-asetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.