1084/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/1962) 3 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §, 10 § ja 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § asetuksessa 1507/1995, 10 § asetuksessa 1658/1993 ja 12 § asetuksessa 656/1991, seuraavasti:

3 §

Edellä 1 momentissa säädetyssä määräajassa työnantajan on myös toimitettava työeläkekassalle tämän lomakkeelle laadittu tilitys.

Työeläkekassa voi myöntää työnantajalle määräämillään ehdoilla oikeuden suorittaa vakuutusmaksu ja toimittaa tilitys toisinkin ajoin ja tavoin kuin 1 ja 2 momentissa säädetään.


4 §

Eläketurvakeskuksen tulee vakuutetun pyynnöstä antaa hänelle kirjallinen ilmoitus siitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti muunnetusta yhteenlasketusta palkkamäärästä, josta hänen työsuhteensa perusteella on työeläkekassalle suoritettu vakuutusmaksuja.

10 §

Jos työntekijä, oltuaan eläkelain alaisessa työsuhteessa, on työsuhteessa, johon sovelletaan työntekijäin eläkelakia, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakia (662/1985) tai merimieseläkelakia (72/1956) taikka on vakuutettuna maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) tai yrittäjien eläkelain (468/1969) mukaan, hän saa eläkelain mukaan ansaitsemaansa eläkeoikeutta vastaavan vapaakirjan. Muuten on vapaakirjasta vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 8 §:ssä säädetään.

12 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut työeläkekassalle tai työntekijäin eläkelaissa, merimieseläkelaissa, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa tai yrittäjien eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan työeläkekassan määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on määrätty raukeamaan sen vuoksi, että hakija ei ole noudattanut 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräystä, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun työeläkekassalle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.