1083/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 1 §, 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 11 §:n 4 momentti ja 12 §:n 2 momentin 6 kohta,

sellaisena kuin ne ovat, 1 § ja 8 §:n 3 momentti asetuksessa 1506/1995, 6 §:n 2 momentti asetuksessa 709/1965, 11 §:n 4 momentti ja 12 §:n 2 momentin 6 kohta asetuksessa 655/1991, seuraavasti:

1 §

Työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa työansion katsotaan nousevan mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun rajamäärään sanotussa momentissa tarkoitetun työsuhteen alusta alkaen, jos työntekijäin eläkelain 7 e §:n mukainen työansio, ottamatta huomioon työntekijäin eläkemaksun vähentämistä, on ensimmäiseltä kuukauden pituiselta ajalta vähintään rajamäärän suuruinen. Työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvassa työsuhteessa työansion katsotaan olevan vähintään edellä tarkoitetun rajamäärän suuruinen kunnes työnantajan ilmoituksen johdosta tulee selvitetyksi, että työansio ainakin kuuden viimeksi kuluneen kalenterikuukauden kunakin kuukautena ennen ilmoituksen tekemistä on ollut rajamäärää pienempi. Tällöin työsuhde päätetään aikaisintaan ilmoituksen saapumista edeltävän kalenterikuukauden loppuun.

Jos työntekijän työansio taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 1 §:n 3 momentin mukaisessa työsuhteessa on kahtena peräkkäisenä kalenterikuukautena vähintään työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun rajamäärän suuruinen, työsuhteen katsotaan kuuluvan jälkimmäisen kalenterikuukauden alusta työntekijäin eläkelain piiriin.

6 §

Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen 1 momentin mukaan sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä. Eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa ja eläkkeen määrää laskettaessa otetaan tällöin huomioon myös vajaa kuukausi.

8 §

Jos työntekijä, jolle on muodostunut vapaakirja, aloittaa työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (132/1962), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain tai merimieseläkelain (72/1956) alaisen uuden työsuhteen taikka ryhtyy harjoittamaan maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) tai yrittäjien eläkelain (468/1969) alaista yrittäjätoimintaa ja saa sen johdosta, uudelleen vapaakirjaa saamatta, eläkkeen muussa iässä tai muiden ehtojen mukaisesti, muunnetaan vapaakirja näiden ehtojen mukaiseksi. Vastaavasti menetellään, jos tällainen työntekijä saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella. Merimieseläkelain mukaisen työsuhteen aloittaneen työntekijän oikeudesta vapaakirjaan noudatetaan kuitenkin myös, mitä työntekijäin eläkelain 3 a §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään.


11 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut jollekin työntekijäin eläkelaissa, merimieseläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa tai yrittäjien eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 3 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus tehdyksi kuitenkin vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

12 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja eläkelakeja ovat:


6) taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Asetuksen 6 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen alkaneeseen työsuhteeseen. Säännöstä sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa alkaneeseen työsuhteeseen, joka jatkuu asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.