1045/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 5 §, sellaisena kuin se on laissa 494/1990, sekä

lisätään 2 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 572/1988, uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 b ja 9 b § seuraavasti:

2 a §

Kukin valvontaviranomainen suorittaa aluevalvontatehtävistä aiheutuneet kustannukset asianomaiselle viranomaiselle valtion talousarviossa osoitetuista määrärahoista.

2 b §

Puolustusvoimien aluehallintoviranomainen ja paikallisviranomainen voivat siinä määrin kuin sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten suojaaminen vaaroilta vaativat kieltää asiattomilta puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai kohteessa liikkumisen tai rajoittaa sitä. Kiellon rikkomisesta tuomittavista rangaistusseuraamuksista säädetään rikoslaissa.

Puolustusvoimien käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten olevalla alueella, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen ryhmitykseen tai jolla tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille, 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen voi määrätä myös harjoituksen johtaja.

5 §

Maan jakamisesta puolustusvoimien tehtäviä varten maanpuolustusalueisiin ja niiden alaisiin sotilaslääneihin säädetään asetuksella.

9 b §

Puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista säädetään asetuksella. Tarkempia määräyksiä sanotuista puvuista voi antaa asianomainen ministeriö, taikka siten kuin ministeriö määrää, puolustusvoimain komentaja tai pääesikunta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 118/1997
PeVL 21/1997
PuVM 1/1997
EV 146/1997

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.