1015/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Asetus kihlakunnansyyttäjästä

Oikeusministerin esittelystä säädetään kihlakunnansyyttäjästä 22 päivänä maaliskuuta 1996 annetun lain (195/1996) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään syyttäjän tehtävien järjestämisestä sekä kihlakunnan syyttäjänviraston ja kihlakunnanviraston syyttäjäosaston hallinnosta. Kihlakunnanviraston muusta hallinnosta säädetään erikseen.

2 §
Syyttäjänvirastot ja syyttäjäosastot

Kihlakunnan syyttäjänvirasto on niissä kihlakunnissa, joissa on valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain (126/1992) 4 §:ssä tarkoitetut erilliset virastot. Muissa kihlakunnissa on kihlakunnanviraston syyttäjäosasto, jollei kihlakunnansyyttäjästä annetun lain (195/1996) 5 §:n 2 momentista muuta johdu.

Oikeusministeriö päättää syyttäjänviraston sijaintipaikasta. Kihlakunnanviraston sijaintipaikasta säädetään erikseen.

3 §
Yhteistoiminta

Jos syyttäjänvirastot tai syyttäjäosastot on määrätty hoitamaan syyttäjäntehtäviä yhteistoiminnassa, valtakunnansyyttäjä määrää, miten yhteistoiminta järjestetään.

4 §
Tulosohjaus

Syyttäjänvirastojen ja syyttäjäosastojen tulosohjauksesta huolehtii valtakunnansyyttäjänvirasto.

5 §
Päällikön tehtävät

Syyttäjänviraston tai syyttäjäosaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää viraston tai osaston toimintaa;

2) vastata viraston tai osaston toiminnan tuloksellisuudesta;

3) seurata ja valvoa syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta; sekä

4) vahvistaa työjärjestys kuultuaan viraston tai osaston henkilöstöä sekä niitä käräjäoikeuksia, joiden tuomiopiirissä viraston tai osaston syyttäjät toimivat.

6 §
Nimittäminen virkaan

Johtavan kihlakunnansyyttäjän, kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän nimittämisestä säädetään kihlakunnansyyttäjästä annetussa laissa.

Muut virkamiehet nimittää syyttäjänviraston tai syyttäjäosaston päällikkö.

7 §
Nimittäminen virkamieheksi virkasuhteeseen

Syyttäjänviraston ja syyttäjäosaston päällikön nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen valtakunnansyyttäjä.

Muun kuin 1 momentissa mainitun kihlakunnansyyttäjän nimittää yli vuoden kestävään virkasuhteeseen valtakunnansyyttäjä ja lyhyempään virkasuhteeseen viraston tai osaston päällikkö. Yli kolmen kuukauden pituisesta nimityksestä on ilmoitettava valtakunnansyyttäjänvirastolle.

Muun virkamiehen nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen viraston tai osastonpäällikkö.

8 §
Virkavapaus

Syyttäjänviraston tai syyttäjäosaston päällikölle myöntää virkavapauden valtakunnansyyttäjä.

Muulle kihlakunnansyyttäjälle myöntää virkavapauden syyttäjänviraston tai syyttäjäosaston päällikkö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtakunnansyyttäjä.

Syyttäjänviraston tai syyttäjäosaston päällikkö myöntää virkavapauden muulle henkilöstölle.

Kihlakunnansyyttäjän yli kolmen kuukauden virkavapaudesta on ilmoitettava valtakunnansyyttäjänvirastolle.

9 §
Päällikön tehtävien väliaikainen hoitaminen

Syyttäjänviraston tai syyttäjäosaston päällikön ollessa vuosilomalla tai muusta syystä estynyt hänen virkaansa kuuluvat tehtävät hoidetaan siten kuin työjärjestyksessä, yhteistoimintamääräyksessä tai valtakunnansyyttäjän päätöksellä määrätään.

10 §
Sivutoimi

Sivutoimiluvan kihlakunnansyyttäjälle myöntää valtakunnansyyttäjänvirasto.

Muusta kuin lupaa edellyttävästä sivutoimesta kihlakunnansyyttäjän on tehtävä ilmoitus valtakunnansyyttäjänvirastolle.

11 §
Asiamiehenä tai avustajana toimiminen

Kihlakunnansyyttäjä ei saa ilman valtakun-nansyyttäjänviraston lupaa toimia rikoksesta epäillyn asiamiehenä tai avustajana.

Kihlakunnansyyttäjä ei saa toimia asianomistajan asiamiehenä tai avustajana, jos se voi olla ristiriidassa hänen virkatehtäviensä hoitamisen kanssa.

Kihlakunnansyyttäjä ei saa ottaa palkkiota asianomistajalle antamastaan avusta siinä tuomioistuimessa, jossa hän toimii syyttäjänä.

12 §
Varoitus, lomauttaminen ja osa-aikaistaminen

Kihlakunnansyyttäjälle annettavasta varoituksesta sekä kihlakunnansyyttäjän lomauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta osaaikaiseksi päättää valtakunnansyyttäjä.

13 §
Apulaissyyttäjä

Apulaissyyttäjän perehdyttäminen, ohjaaminen ja tehtävät tulee järjestää siten, että hän saa monipuolisen ja kehittävän koulutuksen.

Apulaissyyttäjää ei ilman erityistä syytä saa nimittää yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan kihlakunnansyyttäjästä 24 päivänä toukokuuta 1996 annettu asetus (352/1996).

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.