1006/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös valtion osallistumisesta maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemiseen Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan myönnettäessä tukea maa ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994), jäljempänä rakennepolitiikkalaki, 26 §:n 1 momentin kohdassa 3 tarkoitettuihin INTERREG-yhteisöaloitteen Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston toimenpideohjelmia toteuttaviin toimenpiteisiin, joiden rahoitukseen osallistuu Euroopan yhteisön maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto.

Tätä päätöstä sovelletaan valtion rahoitusosuuteen. Päätöksen 8 §:ää, 10 §:n 2 momenttia sekä 11, 12 ja 14 §:iä sovelletaan kuitenkin myös Euroopan yhteisön rahoitusosuuteen.

Tätä päätöstä ei sovelleta myönnettäessä tukea Euroopan aluekehitysrahastosta tai Euroopan sosiaalirahastosta osaksi rahoitettaviin toimenpiteisiin.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) toimenpideohjelmalla 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun INTERREG-yhteisöaloitteen toteuttamiseksi laadittuja, Euroopan yhteisöjen komission päätöksillään hyväksymiä Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin ja Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG II -ohjelma-asiakirjoja;

2) hallintokomitealla toimenpideohjelmaan perustuvaa, ohjelmaa hallinnoivaa toimielintä; ja

3) toimenpidesuunnitelmalla tuen hakijan laatimaa kirjallista kehittämissuunnitelmaa, jonka mukaisesti toimenpideohjelman tavoitteita on tarkoitus toteuttaa.

3 §
Tuen saajat

Yritystoimintaan tukea voidaan myöntää maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (437/1996) 8 §:n 1 momentin kohdissa 1―6 tarkoitetuille tukikelpoisille yrittäjille ja yrityksille.

Muuhun kuin yritystoimintaan tukea voidaan myöntää rakennepolitiikkalain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetuille tuen saajille.

4 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että

1) toimenpidesuunnitelma on yhteisön oikeuden, kansallisen lainsäädännön sekä asianomaisen toimenpideohjelman mukainen;

2) tuettava toimenpide kohdistuu asianomaisessa toimenpideohjelmassa tarkoitetulle alueelle;

3) asianomainen hallintokomitea hyväksyy toimenpiteen rahoittamisen toimenpideohjelman puitteissa;

4) toimenpiteen muut rahoittajat ovat sitoutuneet sen rahoittamiseen; ja

5) tuen hakijalla on toimenpidesuunnitelman toteuttamiseksi riittävä ammattitaito, kokemus sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset.

5 §
Tuettava toiminta

Tukea voidaan myöntää toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen liittyvään suunnittelu-, selvitys- ja tutkimustyöhön, koulutukseen, yritysten kehittämiseen, investointien toteuttamiseen, tiedottamiseen sekä toimenpidesuunnitelman toteuttamisen kannalta välttämättömään hallintotoimintaan.

Tukea ei myönnetä hakijan varsinaisiin toimintamenoihin eikä maan hankintaan. Tukea ei myöskään myönnetä ennen 9 §:ssä tarkoitetun hakemuksen jättämistä loppuun saatetulle toimenpiteelle.

6 §
Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi voidaan katsoa 5 §:ssä tarkoitetusta toimenpidesuunnitelman mukaisesta toiminnasta tuen saajalle 25 päivästä syyskuuta 1995 seuraavista tarkoituksista syntyneet kohtuulliset kustannukset:

1) palkkaus, palkkiot ja matkat;

2) aineiden, tarvikkeiden, energian ja palvelujen hankinta;

3) koneiden ja laitteiden hankinta, korjaus ja vuokraus sekä tilavuokrat;

4) tuotanto- liike- ja varastorakennusten peruskorjaus;

5) yritystoimintaan liittymätön vapaaehtoistyö.

7 §
Tuen enimmäismäärät

Myönnettäessä tukea yritystoimintaan noudatetaan vähämerkityksisestä tuesta annetun komission tiedonannon (96/C 68/06) ehtoja.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan myönnettävän tuen enimmäismäärissä noudatetaan myös niitä ehtoja, jotka on asetettu yhteisön puitteista tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle annetussa komission tiedonannossa (96/C 45/06).

Yritystoimintaan myönnettävän tuen enimmäismäärissä on lisäksi soveltuvin osin noudatettava, mitä yritystuesta annetussa laissa (1136/1993) ja yritystuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1689/1993) säädetään.

Muuhun kuin yritystoimintaan tarkoitettuihin investointeihin voidaan tukea myöntää enintään 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

8 §
Kirjanpitovelvollisuus

Tuen saajan tulee pitää tämän päätöksen mukaisesta tuettavasta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa kirjanpitolain (655/1973) mukaisesti. Erillistä kirjanpitovelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tuettava toiminta liittyy yrityksen tai yhteisön toimintaan ja jos tuettavan toiminnan rahoituksen tilinpito esitetään kirjanpidossa omilla tileillään siten, että sen valvominen on vaikeudetta mahdollista.

Kirjanpidosta tulee käydä ilmi sekä kansallisen että Euroopan yhteisön rahoitusosuuden käyttö.

Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan toiminnan toteuttamiseen liittyvät tositteet siten, että niiden tarkastaminen on vaikeudetta mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä vähintään viisi vuotta ohjelmakauden päättymisestä.

9 §
Tuen hakeminen ja myöntäminen

Tukea on haettava kirjallisesti. Valtion varoista tuen myöntää se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka alueella toimenpide on tarkoitus toteuttaa.

Tuki myönnetään avustuksena. Avustuspäätöksessä on mainittava ainakin hyväksyttävät kustannukset, myönnettävän avustuksen kokonaismäärä, avustuksen osuus toimenpiteen kokonaisrahoituksesta, määräaika toimenpiteen toteuttamiselle, muut ehdot avustuksen maksamiselle, käytölle ja takaisinperinnälle samoin kuin kirjanpitoon, seurantaan, raportointiin liittyvät velvollisuudet sekä määräykset takaisin maksettavasta avustuksesta perittävästä korosta ja viivästyskorosta.

10 §
Maksaminen

Avustuksen maksamista on haettava kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskukselta. Avustus maksetaan toteutuneiden hyväksyttyjen kustannusten perusteella enintään kolmessa erässä.

Viimeinen avustuserä maksetaan, kun tuettava toiminta on saatettu loppuun ja kun tuen saaja on toimittanut tuen myöntäjälle riittävän selvityksen toimintaan myönnettyjen varojen käytöstä sekä asianmukaisen loppuselvityksen.

Tuen saajan on haettava avustuksen maksamista viimeistään kahden kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

11 §
Seuranta

Tuen saajan tulee toimittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle selvitys tuettavan toimintansa edistymisestä. Selvitys on toimitettava kaksi kertaa vuodessa, viimeistään maaliskuun 31 päivänä ja syyskuun 30 päivänä. Ensimmäinen selvitys on toimitettava noudattaen sitä määräpäivää, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua avustuspäätöksestä.

12 §
Tuen takaisin periminen, lakkauttaminen ja keskeyttäminen

Sen lisäksi, mitä rakennepolitiikkalain 41 §:ssä säädetään, työvoima- ja elinkeinokeskus voi määrätä myöntämänsä avustuksen kokonaan tai osittain lakkautettavaksi tai takaisin valtiolle maksettavaksi, jos:

1) tuen saaja kieltäytyy antamasta valtion tai Euroopan yhteisön varoista myönnetyn tuen käyttöön liittyviä tietoja tai tili- ja muita asiakirjoja Euroopan yhteisön, asianomaisen ministeriön tai sen alaisen viranomaisen määräämille tarkastajille tai kieltäytyy avustamasta heitä tarpeellisessa määrin rakennepolitiikkalain 34 ja 35 §:n mukaisten tarkas-tusten ja valvonnan suorittamisessa; tai

2) tuen saaja laiminlyö 8 ja 11 §:ssä säädetyt velvollisuutensa.

13 §
Koronmaksuvelvollisuudet

Takaisin perittävälle avustukselle on maksettava vuotuista korkoa maksupäivästä lukien korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jollei palautettavaa määrää makseta asetettuna eräpäivänä, sille on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

14 §
Vakuusvelvollisuus

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi vaatia muulta tuen saajalta kuin julkisoikeudelliselta yhteisöltä hyväksyttävän vakuuden siltä varalta, että avustus on perittävä takaisin.

15 §
Muutoksenhaku

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta siten kuin rakennepolitiikkalain 48 §:n 2 momentissa säädetään.

16 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vesihallintoneuvos
Kai Kaatra

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.