988/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1997

Asetus valtiovarainministeriöstä

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/1993):

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtävistä ja toimialasta säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

2 §
Organisaatio ja työjärjestys

Valtiovarainministeriön organisaatiosta määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön työjärjestyksessä määrätään myös ministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta ja siitä kenen ratkaistavaksi asia kuuluu sekä muusta sisäisestä hallinnosta.

Ministeriön työjärjestyksen vahvistaa valtiovarainministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi ministeri, vahvistaa kukin ministeri virkamiesten ratkaistavia asioita koskevat määräykset oman toimialansa osalta.

Osaston tai yksikön päällikkö voi määrätä tehtävien järjestämisestä tarkemmin osaston tai yksikön työjärjestyksessä.

3 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri ja tämän apuna alivaltiosihteerit.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö ja ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja. Osastopäällikön apuna voi olla apulaisosastopäällikkö tai vastaava muu virkamies. Ministeriön työjärjestyksen määräykseen perustuvan muun yksikön päällikkönä on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

Valtiosihteeri, osastopäällikkö ja ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön päällikkö määräävät tehtävään asettamansa yksikön päällikön.

Osastopäälliköllä ja kehitysjohtajalla on ylijohtajan arvonimi, valtion talousarvion valmistelusta vastaavan osaston osastopäälliköllä kuitenkin budjettipäällikön arvonimi ja valtion työnantajatoiminnasta vastaavan osaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.

4 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys ministeriön toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) alivaltiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys johdettavanaan olevaan ministeriön toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) osastopäälliköllä ja kehitysjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys osaston toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

5) rahoitusneuvos, rahoitusjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys rahoituskysymyksiin ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

6) hallitusneuvos, hallintojohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

7) budjettineuvos, apulaisbudjettipäälliköllä ja finanssineuvoksella, apulaisosastopäällikkönä sekä muulla apulaisosastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys osaston toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

8) hallitusneuvoksella, budjettineuvoksella, finanssineuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, tietohallintojohtajalla ja näitä virka-asemaltaan vastaavalla neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

9) muulla kuin 8) -kohdassa tarkoitetulla neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto;

10) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

5 §
Virkaan nimittäminen

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, kehitysjohtajan, hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajan, rahoitusneuvos, rahoitusjohtajan, hallitusneuvos, hallintojohtajan, finanssineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikön, apulaisosastopäällikön sekä hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Budjettineuvoksen, finanssineuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tietohallintojohtajan ja neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

6 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

Ministeri voi pidättää itsellään päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on valtiosihteerillä, alivaltiosihteerillä ja osaston tai muun yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

7 §
Viittaussäännös

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 1997 ja sillä kumotaan valtiovarainministeriöstä 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu asetus (196/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.