980/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1997

Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560/1975) 1 §:n 3 momentti ja 5 §,

sellaisina kuin niistä on 1 §:n 3 momentti laissa 1462/1995, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti ja nykyinen 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi sekä 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Edellä 2 momentissa tarkoitettua valtionosuutta voidaan myöntää myös hankintoihin, jotka eivät aiheuta kunnalle huomattavia kustannuksia mutta jotka ovat tarpeellisia valtakunnallisen televerkon tai muun valtakunnallisen järjestelmän muodostamiseksi.

Edellä 1―3 momentissa mainittu valtion-osuus määräytyy kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 7 §:n mukaan kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon (tasattu verotulo) perusteella. Kunta saa valtionosuutta 50 prosenttia, jos sen tasattu verotulo on tasausrajalla. Jos tasattu verotulo ylittää tasausrajan, valtionosuus määräytyy siten, että kukin tasausrajasta laskettu vähintään yhden prosentin suuruinen tasatun verotulon kasvu vähentää valtionosuutta yhdellä prosenttiyksiköllä siihen saakka, kunnes valtionosuus on 25 prosenttia. Valtionosuusprosentti määräytyy valtionosuuden myöntä- misvuodelle määritellyn tasatun verotulon perusteella.


4 §

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

5 §

Valtionapuviranomaisena toimii lääninhallitus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä lailla kumotaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 12 päivänä marraskuuta 1993 annettu asetus (985/1993).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 110/1997
HaVM 16/1997
EV 128/1997

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.