945/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997

Asetus ammatillisen koulutuksen yleisistä toimikunnista ja koulutustoimikunnista

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §
Yleistä

Opetusministeriön yhteydessä toimii eri alojen asiantuntijaeliminä ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen suunnittelemista ja kehittämistä varten koulutuksen yleisiä toimikuntia ja alakohtaisia koulutustoimikuntia siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Toimikuntien tehtävänä on edistää yhteistyössä opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

2 §
Koulutuksen yleiset toimikunnat

Koulutuksen yleiset toimikunnat ovat:

1) luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen yleinen toimikunta;

2) teknillisten alojen koulutuksen yleinen toimikunta;

3) liikenteen alan koulutuksen yleinen toimikunta;

4) kaupan ja palvelujen alan koulutuksen yleinen toimikunta;

5) sosiaali- ja terveysalan koulutuksen yleinen toimikunta; sekä

6) opetus-, kulttuuri- ja liikunta-alojen koulutuksen yleinen toimikunta.

3 §
Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutustoimikunnat

Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutustoimikunnat ovat:

1) maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta; sekä

2) metsätalouden koulutustoimikunta.

4 §
Teknillisten alojen koulutustoimikunnat

Teknillisten alojen koulutustoimikunnat ovat:

1) kone- ja metallialan koulutustoimikunta;

2) sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta;

3) kemian alan koulutustoimikunta;

4) rakennusalan koulutustoimikunta;

5) viestintäalan koulutustoimikunta;

6) tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta;

7) paperi- ja puualan koulutustoimikunta;

8) elintarvikealan koulutustoimikunta; sekä

9) turvallisuusalan koulutustoimikunta.

5 §
Liikennealan koulutustoimikunnat

Liikennealan koulutustoimikunnat ovat:

1) auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta; sekä

2) merenkulkualan koulutustoimikunta.

6 §
Kaupan ja palvelujen alan koulutustoimikunnat

Kaupan ja palvelujen alan koulutustoimikunnat ovat:

1) matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutustoimikunta;

2) rahoitus- ja vakuutusalojen koulutustoimikunta; sekä

3) kaupan koulutustoimikunta.

7 §
Sosiaali- ja terveysalan koulutustoimikunnat

Sosiaali- ja terveysalan koulutustoimikunnat ovat:

1) kuntoutusalan koulutustoimikunta;

2) terveysalan koulutustoimikunta;

3) sosiaalialan koulutustoimikunta; sekä

4) kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta.

8 §
Opetus-, kulttuuri- ja liikunta-alan koulutustoimikunnat

Opetus-, kulttuuri- ja liikunta-alan koulutustoimikunnat ovat:

1) opetusalan koulutustoimikunta;

2) taideteollisuusalan koulutustoimikunta;

3) musiikki-, teatteri ja tanssialan koulutustoimikunta; sekä

4) liikunta-alan koulutustoimikunta.

9 §
Muut alakohtaiset koulutustoimikunnat

Tarvittaessa voidaan opetusministeriön päätöksellä perustaa 3—8 §:ssä mainittujen koulutustoimikuntien lisäksi määräajaksi muita alakohtaisia koulutustoimikuntia.

10 §
Toimikuntien toimiala

Koulutuksen yleiset toimikunnat ja koulutustoimikunnat käsittelevät tehtäviä, jotka koskevat nuorten ja aikuisten ammatillista peruskoulutusta, opistoasteen koulutusta, ammattikorkeakouluopintoja ja yliopistoissa annettavaa ammatillisesti suuntautunutta koulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta.

Koulutuksen yleisten toimikuntien toimialaan kuuluvat erityisesti laaja-alaiset, koulutustoimikuntien toimialat ylittävät kysymykset. Koulutustoimikunnat käsittelevät pääsääntöisesti koulutusalakohtaisia kysymyksiä.

11 §
Toimikuntien tehtävät

Toimikuntien tehtävänä on käsitellä tarvittaessa yhteistoiminnassa keskenään ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen kehittämiseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä ja tässä tarkoituksessa:

1) seurata koulutuksen tarjonnan kehitystä ja tehdä työelämän kysyntään perustuvia arvioita koulutusmäärien kehityksestä sekä ennakoida koulutustarvetta koulutusasteittain ja -aloittain;

2) seurata ja ennakoida elinkeino- ja muun työelämän ammattien ja ammattitaidon vaatimusten kehitystä;

3) tuottaa koulutusrakenteen ja -sisältöjen kehittämiseksi tarpeellisia alakohtaisia selvityksiä ja esityksiä linjauksiksi, lukuun ottamatta yliopistoissa suoritettavia opintoja;

4) seurata koulutuksen ja työelämän tutkimusta ja tehdä ehdotuksia koulutussuunnittelua palvelevan tietotuotannon kehittämiseksi; sekä

5) tehdä ehdotuksia ja aloitteita ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen kehittämiseksi sekä suorittaa opetusministeriön määräämät muut tehtävät.

Koulutustoimikuntien tehtävänä on lisäksi käsitellä opetushallituksen vahvistettavaksi kuuluvien opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen perusteet ja antaa muutoin toimialaansa kuuluvia lausuntoja.

12 §
Toimikuntien asettaminen

Opetusministeriö asettaa koulutuksen yleiset toimikunnat ja koulutustoimikunnat kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

13 §
Toimikuntien kokoonpano

Opetusministeriö kutsuu koulutuksen yleisiin toimikuntiin enintään 14 ja koulutustoimikuntiin enintään 10 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa ainakin opetushallintoa, opettajia, työnantajia ja työntekijöitä. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajat nimetään alan keskeisimpien järjestöjen ehdotuksesta.

Toimikuntien kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon eri koulutusasteet ja molemmat kieliryhmät.

Koulutustoimikunta voi jakaantua jaostoihin. Koulutustoimikunta nimeää jaostoon enintään viisi jäsentä. Jaoston puheenjohtaja ja jäsenet voivat olla toimikuntien ulkopuolisia henkilöitä.

14 §
Toimikuntien työskentely

Opetusministeriö määrää jäsenten keskuudesta koulutuksen yleisten toimikuntien ja koulutustoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jaoston puheenjohtajan toimielimen toimikaudeksi.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, kutsutaan hänen tilalleen uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Toimikunta tai jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii.

15 §
Erinäiset säännökset

Toimikuntien tulee toimittaa vuosittain opetusministeriölle työsuunnitelma ja toimintakertomus.

Toimikuntien sihteereinä toimivat opetusministeriön määräämät ministeriön ja ope-tushallituksen virkamiehet.

Toimikuntien ja jaostojen sihteeri- ja toimistotehtävät hoidetaan opetusministeriössä ja opetushallituksessa virkatyönä, jollei ministeriö toisin määrää.

Toimikunnista ja niiden jaostoista on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään tai määrätään.

16 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan koulutustoimikunnista 12 päivänä kesäkuuta 1992 annettu asetus (512/1992).

Tämän asetuksen mukaiset koulutuksen yleiset toimikunnat ja koulutustoimikunnat tulee asettaa siten, että niiden toimikausi alkaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1998. Tämän asetuksen voimaan tullessa toimivat koulutustoimikunnat jatkavat nykyisissä tehtävissään siihen saakka, kunnes tämän asetuksen mukaisten toimikuntien toimikausi alkaa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.