932/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Puolustusministeriön päätös puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista

Puolustusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittäviä maksuja.

Tätä päätöstä ei sovelleta sellaiseen Suomen viranomaisten väliseen tai kansainväliseen yhteistoimintaan, jossa toiminnasta aiheutuneet suoranaiset menot jaetaan osallistujien kesken.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) tarkoitettu, maastavientiin annettu puolustusministeriön päätös, josta maksu on 445 markkaa;

2) Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain (514/1984) 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu, puolustusministeriön muutoksenhakuviranomaisena antama päätös, josta maksu on 450 markkaa; sekä

3) eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta annetussa asetuksessa (858/1993) tarkoitettu, ilmakuvaukseen annettu pääesikunnan lupapäätös, josta maksu on 410 markkaa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilojen tai alueiden ja niihin liittyvien oikeuksien sekä palvelussuhdeasuntojen vuokraaminen ja niiden muunlainen käyttöoikeuden luovutus, luonnonvarojen myynti, metsästys- ja kalastusoikeuksien vuokraaminen ja niitä koskevien lupien myynti;

2) palkatun henkilöstön ja asevelvollisten sekä kaluston ja laitteiden käyttö;

3) Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen tuottamat palvelut;

4) irtaimen omaisuuden vuokraaminen; sekä

5) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien palveluiden ja suoritteiden hintoja voidaan alentaa, mikäli kyseiseen toimintaan on osoitettu määräraha.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista 29 päivänä joulukuuta 1993 annettu puolustusministeriön päätös (1498/1993).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997

Puolustusministeri
Anneli Taina

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.