929/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997

Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion riskipääomatakuista 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (594/1992) nimike, 1 §, 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 8 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 758/1994, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 758/1994, uusi 5 momentti seuraavasti:

Laki

valtion pääomatakuista

1 §

Luottolaitosten sekä muiden yhteisöjen, rahastojen ja yksityishenkilöiden pääomasijoitusten yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta voidaan myöntää valtiontakuita siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Valtiontakuu voidaan antaa sen varalta, että 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle syntyy tappiota sellaisesta pääomasijoituksesta, jonka se on tehnyt eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain (375/1963) 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun yritykseen.


Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan tässä laissa yritystä, jonka:

1) henkilökunta on enintään 250 henkilöä; ja

2) vuotuinen liikevaihto on enintään 230 miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma enintään 155 miljoonaa markkaa.


Edellä 1 momentissa tarkoitetun yrityksen kotipaikka voi olla ulkomailla, jos ulkomailla tapahtuvan pääomasijoituksen arvioidaan edistävän eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun yrityksen teknologista kehitystä, toimintamenetelmien parantamista tai kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä.

3 §

Valtiontakuu myönnetään enintään 50 prosentin suuruiselle osalle pääomasijoituksen yhteydessä syntyvästä tappionvaarasta.


5 §

Valtiontakuun perusteella korvataan 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle takuun kattama osa siitä tappiosta, joka takuun kohteena olevasta pääomasijoituksesta on sijoittajalle syntynyt.


8 §

Tätä lakia sovelletaan valtiontakuihin, jotka myönnetään tämän lain nojalla vuosina 1992—2000.


Tämä laki tulee voimaa 1 päivänä marraskuuta 1997.

Lakia sovelletaan valtion takuihin, jotka myönnetään 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen.

HE 264/1996
TaVM 18/1997
EV 116/1997

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.