925/1997

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1997

Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut maatiloille myönnettävästä investointituesta 16 päivänä marraskuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (53/1996) 7 §:n 1 momentin ja 13 §:n sekä

lisännyt päätökseen uuden 1 a §:n, seuraavasti:

1 a §
Tuen saaja

Tukea voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle sekä avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle ja osuuskunnalle sekä sellaiselle jakamattomalle kuolinpesälle, joka muodostaa yhteenliittymän.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saaja harjoittaa maatilataloutta Suomessa sijaitsevalla maatilalla.

7 §
Maatilalta saadut tulot

Rakenneasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa kappaleessa tarkoitettuja maatilalta saatuja tuloja ovat hakijan kaikki 3 §:ssä tarkoitetusta maataloudesta saamat tulot sekä kysymyksessä olevassa rakenneasetuksen säännöksessä tarkoitetusta toiminnasta saamat muut tulot, jos toimintaa on harjoitettu maatilalla. Maatilalta saaduksi tuloksi luetaan myös tulo, jonka maatalousyrittäjä saa työskentelystä 3 §:ssä tarkoitetun toiminnan tuloksena syntyneitä tuotteita jalostavassa tai markkinoivassa yhteisössä. Edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä omistaa tämän yhteisön yhdessä muiden maatalousyrittäjien kanssa. Samoin maatilalta saaduksi tuloksi luetaan tulo, jonka maatalousyrittäjä saa palkkatulona tai yritysvoittona sellaisesta yrityksestä, joka harjoittaa pienyritystoimintaa tilalla ja jossa osakkaina yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä lisäksi on enintään kolme muuta luonnollista henkilöä.


13 §
Yhteisön kotipaikka

Rakenneasetuksen 5 artiklassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää sellaiselle 1 a §:ssä tarkoitetulle yhteisölle, jonka kotipaikka on Euroopan unionin alueella.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivän lokakuuta 1997. Ennen päätöksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan kuitenkin päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.