901/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä

Liikenneministeriö on päättänyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun asetuksen (674/1997) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta.

2 §
Määritelmät

Jollei toisin säädetä, tässä päätöksessä ja sen liitteessä tarkoitetaan:

a) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 5/1985) liitteen B (CIM), liitteenä olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä;

b) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (SopS 23/1979) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

c) kuljettavalla rautatiellä kuljetustehtävän toimittaakseen ottanutta rautatieyritystä;

d) kollilla aineen lähettäjän tai valmistajan tekemää pienintä yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettua pakkausta tai esinettä, kutiste- tai kiristekalvolla kuormalavalle sidottua lähetystä lukuun ottamatta.

3 §
Päätöksen liitteet

Tämän päätöksen liitteessä on vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitetut vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat yksityiskohtaiset säännökset

4 §
Henkilöstön koulutus

Veturinkuljettajille, junasuorittajille sekä vaihtotöistä ja vaarallisten aineiden kuormaamisesta ja purkamisesta vastaaville henkilöille tulee antaa koulutusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja käsittelystä.

Koulutuksen päätavoitteena on saada asianomainen tietoiseksi vaarallisten aineiden kuljetukseen, kollien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä riskeistä ja antaa tarvittava perustieto onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä antaa perustiedot onnettomuustilanteessa välttämättömiin toimiin ryhtymisestä ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi sekä vaikutusten rajoittamiseksi.

Koulutusta tulee antaa ainakin seuraavista aiheista siltä osin, kuin aihe liittyy asianomaisen henkilöstöryhmän työtehtäviin:

a) säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksesta;

b) vaarallisten aineiden kuljetusten yleisimmät vaaratyypit ja aineiden ominaisuudet;

c) ensiapu, perustiedot suojavälineiden käytöstä ja muut toimenpiteet onnettomuuden varalle;

d) varoituslipukkeet, vaunujen merkintä ja asiakirjat;

e) yhteenkuormauskiellot samaan vaunuun tai konttiin; sekä

f) turvallisuustoimenpiteet vaarallisten aineiden kuormauksen ja purkamisen aikana.

Koulutuksen vähimmäispituudet eri henkilöstöryhmille ovat:

a) veturinkuljettajille, junasuorittajille ja vaihtotöistä vastaaville henkilöille 8 tuntia; ja

b) vaarallisten aineiden kuormaamisesta ja purkamisesta vastaaville henkilöille 20 tuntia.

Henkilöstön pätevyyden ylläpitämiseksi on edellä mainitulle henkilöstöryhmille järjestettävä sopivin välein täydennyskoulutusta.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 annettu liikenneministeriön päätös (394/1992). Vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liite, lukuunottamatta liitteen lisäyksiä XXIV ja XXV, muutoksineen jää kuitenkin sellaisinaan voimaan, kunnes siitä säädetään toisin.

Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25
Komission direktiivi96/87/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

Liite Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset OSA III Lisäys XXV Määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta matkustajajunissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.