870/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi käytettävien sammakonreisien ja etanoiden elintarvikehygieeninen laatu.

Päätöksessä säädetään niistä ehdoista, joilla sammakonreisiä ja etanoita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

Kolmansista maista tuotavien sammakonreisien ja etanoiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) sammakonreisillä poikittain etuosan takaa jaettujen, lajeihin Rana sp. (aitosammakoiden heimo) kuuluvien sammakoiden tuoretta, pakastettua tai jalostettua takaosaa, josta sisäelimet ja nahka on poistettu;

2) etanoilla lajeihin Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum ja Achatina-kotiloihin kuuluvia maakotiloita ja niistä saatuja tuotteita;

3) ulkomaanliikenteen muonituksella Suomen ja jonkin muun valtion välisessä laivatai lentoliikenteessä miehistön ja matkustajien nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

4) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

5) viejämaalla kolmatta maata, josta sammakonreidet ja etanat tuodaan Suomeen.

3 §
Soveltamisalan rajoitus

Tätä päätöstä ei sovelleta sammakonreisiin ja etanoihin, jotka:

1) tuodaan maahan ulkomaanliikenteen muonitusta varten;

2) kuljetetaan Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan; taikka

3) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.

4 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilöille

Tämän päätöksen 6 §:n 2 momenttia ja 7—9 §:ä ei sovelleta enintään yhden kilon suuruiseen erään sammakonreisiä tai etanoita, jonka yksityishenkilö jostain seuraavista maista tuo mukanaan omaan käyttöönsä tai joka on jostakin kyseisestä maasta lähetetty yksityishenkilölle hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi:

1) sammakonreisien osalta Norjasta tai Liechtensteinista taikka liitteessä 1 mainitusta maasta; ja

2) etanoiden osalta Norjasta tai Liechtensteinista taikka liitteessä 2 mainitusta maasta.

5 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Tämän päätöksen 6 §:n 2 momenttia ja 7—9 §:ä ei sovelleta sammakonreisiin tai etanoihin, jotka tuodaan suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön jostain seuraavista maista:

1) sammakonreisien osalta Norjasta tai Liechtensteinista taikka liitteessä 1 mainitusta maasta; ja

2) etanoiden osalta Norjasta tai Liechtensteinista taikka liitteessä 2 mainitusta maasta.

6 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahan tuotavat sammakonreidet tai etanat eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Maahantuotavien sammakonreisien ja etanoiden on täytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

7 §
Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

Norjasta ja Liechtensteinista saadaan sammakonreisiä ja etanoita tuoda maahan sellaisista laitoksista, jotka kyseinen maa on ilmoittanut EFTA:n valvontaviranomaiselle laitoksiksi, joista sammakonreisiä tai etanoita saadaan viedä Euroopan talousalueelle.

Tämän päätöksen 9 §:ä ei sovelleta Norjasta ja Liechtensteinista tuotaviin sammakonreisiin tai etanoihin.

8 §
Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista

Muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista saadaan tuoda maahan sammakonreisiä tämän päätöksen liitteessä 1 ja etanoita liitteessä 2 luetelluista maista.

Sammakonreisien ja etanoiden tuonnin ehtona on lisäksi se, että:

1) ne täyttävät komission päätöksen 96/340/EY vaatimukset;

2) niiden mukana on komission päätöksen 96/340/EY mukainen terveystodistus; sekä

3) ne ovat peräisin Euroopan yhteisöjen komission tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymästä laitoksesta.

9 §
Terveystodistus

Edellä 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun terveystodistuksen on oltava alkuperäinen, numeroitu, yhdelle paperiarkille laadittu ja tämän päätöksen säännösten mukaisesti täytetty. Todistus on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä. Tuotaessa tuontierä Suomen markkinoille voidaan todistus laatia myös englannin kielellä.

Terveystodistuksen allekirjoittaa ja päivää se viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustaja, joka on vastuussa siitä, että sammakonreidet ja etanat sekä niiden valvonta vastaavat 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainitun komission päätöksen vaatimuksia. Todistuksessa on oltava viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistukseen painettu teksti.

10 §
Muut asiakirjat

Tämän päätöksen 5 ja 7 §:n tarkoittamissa tapauksissa on sammakonreisien ja etanoiden mukana oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden viejämaa.

11 §
Asiakirjojen ja todistusten säilyttäminen

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

12 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä säädetään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY; EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1, neuvoston direktiivi 92/118/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, komission päätös 94/278/EY; EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 44, komission päätös 95/134/EY; EYVL N:o L 89, 21.4.1995, s. 44, komission päätös 96/166/EY; EYVL N:o L 39, 17.2.1996, s. 25, komission päätös 96/285/EY; EYVL N:o L 107, 30.4.1996, s. 19, komission päätös 96/340/EY; EYVL N:o L 129, 30.5.1996, s. 35

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Hentriikka Kontio

Liite 1

Kolmannet maat, joista voidaan tuoda sammakonreisiä Euroopan yhteisön alueelle

Liite 2

Kolmannet maat, joista voidaan tuoda etanoita Euroopan yhteisön alueelle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.