863/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä elokuuta 1992 annetun ympäristölupamenettelyasetuksen (772/1992) 1 §:n 1 momentin 12 kohta sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a ja 12 a § seuraavasti:

1 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät asiat

Seuraavien ympäristölupamenettelylain (735/1991) 3 §:ssä tarkoitettujen laitosten ympäristölupaa koskevat asiat ratkaistaan alueellisessa ympäristökeskuksessa:


12) laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, ei kuitenkaan kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikka;


5 a §
Kaatopaikkaa koskevat lisätiedot

Kaatopaikkaa koskevan lupahakemuksen tulee sen lisäksi, mitä 2 ja 5 §:ssä säädetään, sisältää tiedot kaatopaikan rakentamisesta ja rakenteesta, käytöstä ja hoidosta, valvonnasta ja tarkkailusta sekä käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta.

12 a §
Kaatopaikkaa koskevat lupamääräykset

Kaatopaikkaa koskevasta lupahakemuksesta annettavassa päätöksessä on oltava määräykset ainakin kaatopaikan luokasta, raken- tamisesta ja hoidosta, kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksytyn jätteen määrästä ja lajista yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön päätöksen (867/1996) mukaisesti, kaatopaikan valvonnasta ja tarkkailusta, vahinkotilanteisiin varautumisesta ja niiden hoitamisesta, kaatopaikan käytöstä poistamista ja jälkihoitoa koskevista toimista sekä siitä, miten kauan kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan jälkihoidosta. Viimeksi mainitun määräyksen antamisessa on otettava huomioon kaatopaikan pitkän ajan, vähintään 30 vuoden aikana kaatopaikan käytöstä poistamisesta aiheuttama vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Jos 1 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettua kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikkaa koskeva lupahakemus on jätetty lupaviranomaiselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan hakemuksen käsittelyssä tätä asetusta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.