848/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/1991) 7 §:n 1 ja 4 momentti, 54 §, 57 §:n 1 momentti ja 59 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 ja 4 momentti asetuksessa 94/1996, ja

lisätään asetukseen uusi 27 c—27 g ja 58 a §, seuraavasti:

7 §
Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustusta koskeva hakemus liitteineen on toimitettava sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella yritys sijaitsee. Jos hakemus koskee alueelliselle toimintaryhmälle myönnettävää avustusta, hakemus liitteineen on kuitenkin toimitettava asianomaiselle ministeriölle.


Avustukset myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus. Ministeriö myöntää kuitenkin avustukset alueellisille toimintaryhmille.

27 c §
Avustus alueelliselle toimintaryhmälle

Alueelliselle toimintaryhmälle voidaan myöntää avustusta toimintaryhmän laatimaan kehittämisohjelmaan sisältyvää yhteisöllistä toimintaa varten. Avustuskelpoisena yhteisöllisenä toimintana pidetään alueellista kehitystä edistävää suunnittelu-, selvitys- ja tutkimustyötä, koulutusta, yritysten kehittämistä, itsensä työllistämistä, tiedottamista sekä kehittämisohjelman toteuttamiseen liittyviä välttämättömiä hallintotoimia.

Avustusta voidaan myöntää vain sellaisen kehittämisohjelman kustannuksiin, jonka rahoitus jakautuu eri rahoittajien kesken ohjelma-asiakirjassa tarkemmin määriteltävällä tavalla.

Avustusta voidaan myöntää vain sellaiselle toimintaryhmälle, joka on rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että asianomainen ministeriö hyväksyy kehittämisohjelman.

27 d §
Alueelliselle toimintaryhmälle myönnettävän avustuksen enimmäismäärä

Alueelliselle toimintaryhmälle myönnettävästä avustuksesta yksittäiselle toimenpiteen toteuttajalle maksettava määrä ei saa ylittää komission vähämerkityksisestä tuesta antamassa tiedonannossa (96/C 68/06) mainittua enimmäismäärää.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan myönnettävän tuen enimmäismäärissä noudatetaan myös niitä ehtoja, jotka on asetettu yhteisön puitteista tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle annetussa komission tiedonannossa (96/C 45/06).

27 e §
Alueelliselle toimintaryhmälle myönnetyn avustuksen käyttäminen

Alueellinen toimintaryhmä voi kirjallisella sopimuksella antaa kehittämisohjelman toteuttamisen osaksi tai kokonaan yhden tai useamman valitsemansa yksityisen tai oikeushenkilön suoritettavaksi. Toimintaryhmä maksaa saamastaan avustuksesta kehittämisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttajalle hänen suorittamiaan toimenpiteitä vastaavan osuuden.

Valitessaan ohjelman toteuttajia alueellisen toimintaryhmän tulee soveltuvin osin noudattaa, mitä maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 28 §:ssä säädetään ja sen nojalla annetuissa päätöksissä määrätään.

Asianomainen ministeriö hyväksyy ohjelman toteuttajien valinnan ja päättää tuettavan toiminnan yleisistä perusteista, avustuksen enimmäismäärästä edunsaajaa kohden, avustuksen maksamisen edellytyksistä sekä avustuksen käytön valvontaa, avustuksen lakkauttamista ja takaisinperimistä koskevista tarkemmista ehdoista sekä tarvittaessa takaisin perimisen varmistamiseksi asetettavista vakuuksista.

27 f §
Hyväksyttävät kustannukset

Alueelliselle toimintaryhmälle myönnettyä avustusta voidaan käyttää seuraaviin 27 c §:ssä tarkoitetusta toiminnasta aiheutuviin hyväksyttäviin kohtuullisiin kustannuksiin:

1) palkkoihin, palkkioihin ja matkakustannuksiin;

2) aineiden, tarvikkeiden, energian ja palvelujen hankintaan;

3) toimintatilojen vuokriin sekä koneiden ja laitteiden vuokraamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin;

4) omaisuuden käyttämisestä aiheutuneisiin ylimääräisiin toimintamenoihin; sekä

5) pienimuotoisiin kone- ja laitehankintoihin.

Yritystoimintaan liittymätön vapaaehtoistyön arvo voidaan ottaa huomioon omarahoitusosuutena arvioitaessa kehittämisohjelman rahoitusosuuksien toteutumista.

Avustusta ei saa käyttää alueellisen toimintaryhmän tai ohjelman muun toteuttajan varsinaisiin toimintamenoihin eikä maan hankintaan.

27 g §
Kirjanpitovelvollisuus

Alueellisen toimintaryhmän ja sen valitsemien kehittämisohjelman muiden toteuttajien tulee pitää kirjanpitolain (655/1973) mukaisesti erillistä kirjanpitoa siitä toiminnasta, johon avustusvaroja käytetään. Velvollisuutta erillisen kirjanpidon pitämiseen ei kuitenkaan ole, jos tuettava toiminta liittyy yrityksen tai yhteisön toimintaan ja jos tuettavan toiminnan rahoituksen tilinpito esitetään kirjanpidossa omilla tileillään siten, että sen valvominen on vaikeudetta mahdollista.

Avustuksen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan toiminnan toteuttamiseen liittyvät tositteet siten, että niiden tarkastaminen on vaikeudetta mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä kirjanpitolain mukaan.

54 §
Avustuksen maksatus

Avustuksen myöntänyt viranomainen maksaa avustuksen hakemuksesta hankkeen kustannuksista laaditun taikka työn tai toimenpiteen suorittamisesta esitetyn hyväksyttävän selvityksen perusteella. Avustusta ei makseta enää sen jälkeen, kun hankkeen toteuttamisesta tai ohjelman voimassaolon päättymisestä on kulunut kaksi vuotta. Avustus voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä siten kuin asianomainen ministeriö tarkemmin määrää.

Alueelliselle toimintaryhmälle voidaan hakemuksesta maksaa avustuksesta ennakkona enintään 25 prosenttia toimintaryhmän käytettäväksi vuosittain osoitetun avustuksen kokonaismäärästä edellyttäen, että hankkeen toteuttaminen on aloitettu.

Myös alueellinen toimintaryhmä voi perustellusta syystä vuosittain maksaa valitsemilleen ohjelman toteuttajille ennakkoja yhteensä enintään 50 prosenttia kunkin vuoden avustuksen määrästä edellyttäen, että hankkeen toteuttaminen on aloitettu.

57 §
Takaisin perimisestä ja irtisanomisesta päättäminen

Asianomainen ministeriö päättää myöntämiensä avustusten takaisin perimisestä ja niiden maksamisen lakkauttamisesta. Muutoin avustusten takaisin perimisestä ja niiden maksamisen lakkauttamisesta päättää työvoima- ja elinkeinokeskus. Kunnan maatalousviranomaisen tehtävänä on tuen saajan olosuhteita seuraten valvoa laina- ja avustusehtojen toteutumista.


58 a §
Ohjelmaperusteisen avustuksen takaisinperiminen

Sen lisäksi, mitä 56 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa säädetään, 27 b §:ssä tarkoitettu ohjelmaperusteinen avustus voidaan määrätä maksettavaksi takaisin tai sen maksaminen lakkauttaa osaksi tai kokonaan, jos avustuksen saaja laiminlyö avustuksen käyttöön, seurantaan, kirjanpitoon ja valvontaan liittyvät tässä asetuksessa säädetyt tai avustuksen käytölle asetetuissa ehdoissa ja ohjeissa määrätyt velvollisuutensa tai jos avustuksen saaja kieltäytyy antamasta avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämälle tarkastajalle avustuksen käytön valvonnan ja toimenpiteen toteutumisen seurannan kannalta tarpeellisia tietoja.

59 §
Takaisin maksettavan määrän korko ja viivästyskorko

Takaisin perittävälle avustukselle, korkohyvitykselle ja lainanhoitokulujen korvaukselle sekä irtisanotulle valtionlainalle on maksettava korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä maksun suorittamispäivästä sen takaisinmaksupäivään saakka. Jollei palautettavaa määrää makseta eräpäivänä, sille on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Maa- ja metsätalousministeriö voi lieventävät olosuhteet huomioon ottaen erityisestä syystä päättää, että 1 momentissa tarkoitettu korko jätetään osaksi tai kokonaan perimättä.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.