803/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1975 annetun työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen (846/1975) 10 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 947/1995 ja 921/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

10 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) huolehtia työeläkekassan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

2) päättää eläkeasioiden ratkaisemisesta;

3) laatia vuosittain työeläkekassan tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;

4) huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

5) hyväksyä työeläkekassan sijoitussuunnitelma;

6) hyväksyä vakuutusmaksun laskemisperusteet;

7) ottaa ja erottaa työeläkekassan toimitusjohtaja, johtajat ja toimitusjohtajan välittömät alaiset sekä päättää heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista; sekä

8) kantaa ja vastata työeläkekassan puolesta.

Hallitus voi asettaa eläke- ja sijoitusasiain käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apunaan asiantuntijoita. Hallituksella on niin ikään oikeus siirtää eläke- ja sijoitusasiat tai osa niistä jaoston, toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön ratkaistavaksi. Jaoston jäseniksi voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sijoitusjaoston jäsenet nimetään työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvia työaloja edustavista hallituksen varsinaisista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään. Jos sijoitusjaostoon on tarpeen nimetä jäseniä hallituksen ulkopuolelta, hallitus nimeää nämä jäsenet ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen työalojen edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.

Hallitus voi antaa 1 momentin 8 kohdassa mainitut asiat jäsentensä, toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön tehtäväksi.

12 a §

Toimitusjohtajan tulee hoitaa työeläkekassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Muut kuin 10 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainitut toimihenkilöt nimittää toimitusjohtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.