782/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työturvallisuuslain (299/1958) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun työhön (vuokratyöhön), jossa työnantaja (työn teettäjä) oman johtonsa ja valvontansa alaisena käyttää toisen työnantajan (työvoiman luovuttaja) palveluksessa olevaa työvoimaa.

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä säädetään, työturvallisuudesta, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista sekä työterveyshuollosta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

2 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on varmistaa vuokratyöntekijälle sama työsuojelun taso kuin työpaikan muille työntekijöille.

3 §
Työn teettäjän tiedottamisvelvollisuus

Työn teettäjän tulee ennen vuokratyön aloittamista riittävän tarkasti määritellä työvoiman luovuttajalle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet.

4 §
Työn teettäjän erityisvelvollisuudet

Työn teettäjän tulee ennen vuokratyön aloittamista huolehtia siitä, että työntekijälle annetaan riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä. Näihin tietoihin tulee kuulua työn edellyttämää erityistä ammattitaitoa ja kokemusta koskevat vaatimukset, tiedot työhön liittyvistä lisääntyneistä erityisvaaroista ja niihin kuuluvista terveystarkastuksista sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään, sekä tarvittaessa tiedot työpaikan työsuojelun yhteistoiminnan ja työterveyshuollon järjestelystä.

Työn teettäjän tulee tarpeellisessa laajuudessa ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle.

5 §
Työvoiman luovuttajan erityisvelvollisuudet

Työvoiman luovuttajan tulee ilmoittaa työntekijälle 3 §:ssä tarkoitetuista seikoista ja varmistaa, että työntekijällä on riittävä ammattitaito ja kokemus suoritettavaan työhön ja että työntekijä on muutenkin siihen sopiva.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 91/383/ETY, EYVL N:o L 206, 29.7.1991, s. 19-21

Helsingissä 7 päivänä elokuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.