778/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 12 ja 13 § sekä 16 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 ja 3 momentti laissa 156/1996, sekä

lisätään uusi väliotsikko 12 §:n sekä 13 §:n edelle sekä lakiin uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti:

1 §
Poliisihallinto

Poliisitointa johtaa valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995) säädetty ministeriö, jota jäljempänä tässä laissa kutsutaan ministeriöksi. Ministeriön alainen poliisin aluehallintoviranomainen on lääninhallitus.


Ministeriön alaisia valtakunnallisia yksikköjä ovat keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja liikkuva poliisi. Ministeriön alaisena toimii Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisikoulu ja Poliisin tekniikkakeskus.


3 §
Neuvottelukunnat

Ministeriön ja poliisilaitoksen yhteydessä toimii neuvottelukuntia. Lääninhallitus voi kuitenkin päättää, että poliisilaitoksista muodostetulla yhteistoiminta-alueella toimii yhteinen neuvottelukunta. Ministeriö päättää yhteisestä neuvottelukunnasta 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.


4 §
Poliisin ylijohto

Poliisin ylijohtona on ministeriön poliisiosasto.


6 §
Paikallispoliisi

Kelpoisuusvaatimuksena kihlakunnan poliisipäällikön virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi yliopistossa suoritettu muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

8 §
Yhteistoiminta

Ministeriö voi lääninhallitusta, asianomaisia kihlakunnanvirastoja ja poliisilaitoksia sekä alueen kuntia kuultuaan päättää paikallisen poliisitoimen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta. Päätöksessä voidaan määrätä poliisilaitokset hoitamaan tehtäviä yhteistoiminnassa tai poliisilaitos hoitamaan tehtäviä myös toisen kihlakunnan alueella.


Muodostettaessa yhteistoiminta-alue, joka käsittää eri lääneihin kuuluvia kihlakuntia, ministeriö määrää myös yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät, yhteistoiminnan johtajan ja muut johtosuhteet yhteistoimintaalueella.

9 §
Keskusrikospoliisi

Ministeriö määrää ne asiaryhmät, jotka kuuluvat keskusrikospoliisin tutkittaviksi. Ministeriö määrää myös keskusrikospoliisin ja poliisin muiden yksiköiden välisistä tutkintajärjestelyistä.


10 §
Suojelupoliisi

Ministeriö määrää tarkemmin ne asiaryhmät, jotka kuuluvat suojelupoliisin tutkittaviksi.

Poliisioppilaitokset
12 §
Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu on ministeriön alainen poliisialan ammattikorkeakoulu. Poliisiammattikorkeakoulussa järjestettävässä opetuksessa ja siellä suoritettavien tutkintojen osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995) tai sen nojalla säädetään.

Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata myös järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja osallistua määräajoin ulkopuoliseen arviointiin.

Poliisipäällikön virkaan vaadittavasta poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettavasta muusta soveltuvasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta ja siihen sisältyvistä opinnoista sekä poliisioppilaitosten opiskelijoihin kohdistuvasta kurinpitomenettelystä säädetään asetuksella.

12 a §
Poliisikoulu

Poliisikoulun tehtävänä on antaa poliisin virkatutkintokoulutusta ja muuta koulutusta sekä suorittaa poliisialaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

12 b §
Muutoksenhaku

Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun opiskelijavalintaa, opintosuoritusten arviointia taikka opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi vaatia siihen oikaisua Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan julkistamisesta.

Opintosuoritusten arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi vaatia siihen oikaisua Poliisiammattikorkeakoulun tai Poliisikoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Edellä 3 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Lääninoikeuden päätökseen, joka koskee edellä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Poliisin tekniikkakeskus
13 §
Poliisin tekniikkakeskus

Poliisin tekniikkakeskuksen tehtävänä on hankkia, ylläpitää ja kehittää poliisin kalustoa, välineitä ja varusteita. Poliisin tekniikkakeskuksen tehtäväksi voidaan määrätä myös poliisia sekä muita viranomaisia ja yhteisöjä palvelevien tietojärjestelmien ylläpito- ja hallinnointitehtäviä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

16 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Asetuksella voidaan säätää, että Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on määrätyissä asioissa suoraan ministeriön alainen.

Ministeriöllä on oikeus antaa tarkempia määräyksiä poliisin yksiköiden asemasta ja tehtävistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämän lain tullessa voimaan poliisiopistosta tulee Poliisiammattikorkeakoulu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin Poliisiammattikorkeakoulun virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Poliisiammattikorkeakouluun tämän lain voimaan tullessa perustettua virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä se voidaan täyttää virkaa haettavaksi julistamatta. Nimitettäessä virkaan sitä haettavaksi julistamatta siihen voidaan nimittää enintään neljän vuoden määräajaksi vastaavan tasoisessa poliisiopiston virassa oleva henkilö, vaikka hän ei täytä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Mikäli henkilö sanotun määräajan kuluessa täyttää kyseisen viran kelpoisuusvaatimukset, hänet voidaan nimittää tähän virkaan sitä haettavaksi julistamatta.

HE 260/1996
HaVM 13/1997
EV 106/1997

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.