775/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun jäteasetuksen (1390/1993) 11 i, 15 ja 20 §, 21 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 24 §, sellaisena kuin niistä ovat 11 i ja 15 § ja 21 §:n 1 momentti asetuksessa 64/1995, ja

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1414/1994, uusi 4 momentti seuraavasti:

11 i §
Sopimuksen esittämisvelvollisuus

Ilmoituksen tekijän on liitettävä jätteensiirtoasetuksen mukaiseen ilmoitukseen Suomen ympäristökeskuksen tarkastettavaksi jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettu jätteen vastaanottajan kanssa tehty sopimus.

13 §
Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen sisältö

Jätelain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta tuottajayhteisöstä jätetiedostoon tehtävässä ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnan harjoittajan nimi ja toiminimi, yhteyshenkilön nimi sekä näiden kotipaikka ja osoitetiedot;

2) kaupparekisteriote, jos toiminta edellyttää merkintää kaupparekisteriin ja yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää; sekä

3) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä jätehuollosta ja sen piiriin kuuluvien jätteiden lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä sekä yhteisön toiminta-alueesta.

15 §
Jätehuoltotyöstä sopiminen

Jätelain 35 §:ssä tarkoitetusta jätehuoltotyöstä valtion ja kunnan kesken tehtävässä sopimuksessa on yksilöitävä työn tarkoitus ja toteuttaminen, kustannukset ja niiden jakautuminen, työn valvonta ja valmistuminen, erimielisyyksien ratkaiseminen ja kustannusten mahdollinen takaisinperiminen sekä muut tarpeelliset seikat.

Silloin kun 1 momentissa tarkoitettua sopimusta ei tehdä, kunnalle on varattava tilaisuus esittää näkökantansa jätehuoltotyön tekemisestä.

20 §
Jätelain noudattamisen valvonta puolustusvoimissa

Jätelain noudattamista puolustusvoimissa valvoo 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa kohteissa puolustusministeriö silloin, kun se on antanut jätelain tai sen nojalla annettujen säännösten soveltamisesta näissä kohteissa 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut säännökset. Puolustusministeriö on velvollinen pyydettäessä antamaan tietoja ympäristöministeriölle jätelain soveltamisesta edellä tarkoitetuissa kohteissa. Ympäristöministeriö ei saa luovuttaa näitä tietoja toiselle ilman puolustusministeriön suostumusta.

21 §
Jätetiedostojen yhteistiedosto

Edellä 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa jätetiedostojen yhteistiedostossa on seuraavat jätetiedostot:


3) alueellisen ympäristökeskuksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätelain 49 §:ssä tarkoitetuista jätteen laitos- tai ammattimaisesta hyödyntämisestä ja käsittelystä, jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta, muun kuin ongelmajätteen ammattimaisesta keräämistoiminnasta, jätteen myyjänä tai välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ulkomailla, tuottajayhteisöstä samoin kuin toiminnan harjoittajasta.

24 §
Rikesakon määrä

Jätelain 62 §:ssä tarkoitetun rikesakon määrä on 200 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.